Toivomusponsi, Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus asemakaavan muutoksessa nro 12709

HEL 2022-010689
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 241 §

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikenneturvallisuudesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.9.2022 § 216 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus katsoo, että Poikkilaakson koulun oppilaiden liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on perusteltua asettaa pysäköintikielto Puuskaniementielle tieosuudelle, joka rajautuu Kellarinpellonpolun ja Pääskylahdentien väliin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäys:

”Samalla kaupunginhallitus katsoo, että Poikkilaakson koulun oppilaiden liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on perusteltua asettaa pysäköintikielto Puuskaniementielle tieosuudelle, joka rajautuu Kellarinpellonpolun ja Pääskylahdentien väliin.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 14 (1 tyhjä).

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Lisäys: ”Samalla kaupunginhallitus katsoo, että Poikkilaakson koulun oppilaiden liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on perusteltua asettaa pysäköintikielto Puuskaniementielle tieosuudelle, joka rajautuu Kellarinpellonpolun ja Pääskylahdentien väliin.”

Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.9.2022 § 216 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Hyväksyessään Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muutoksen (nro 12709) kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuutta arvioida Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus lasten näkökulmasta kaavaratkaisuun liittyvien liikenne- ja katusuunnitelmien toteutuksen yhteydessä.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Puuskaniementie on paikallinen kokoojakatu, joka toimii alueen autoliikenteen pääyhteytenä. Tälle kadulle liittyy rauhallisempia tonttikatuja, joiden liikenne on pääasiassa asukkaiden tuottamaa. Koulun kohdalla Puuskaniementien itäpuolella kulkee jalkakäytävä ja länsipuolella yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Puuskaniementien liikennemäärä on arviolta noin 1 000 moottoriajoneuvoa vuorokaudessa, jota voidaan pitää kohtuullisen vähäisenä autoliikennemääränä. Kaavamuutoksen jälkeen autoliikenteen määrä kasvaa noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Alueen kautta kulkee bussilinja 85. Liikenneturvallisuuden parantaminen ja toimivien liikennejärjestelyjen varmistaminen olennainen osa liikenne- ja katusuunnittelupalvelun perustehtävää.

Kaupungin linjauksen mukaisesti ajoneuvoliikenteen hidasteita asetetaan tarvittaessa koulujen ja päiväkotien välittömään läheisyyteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Alueen voimassa olevassa liikenteen- ohjaussuunnitelmassa ajoradalle on esitetty tyynyhidasteet bussiliikenne huomioiden. Hidasteet on rakennettu Kellaripellonpolun suojatien kohdalle. Toinen tyynyhidastepari on suunniteltu koulutontin pohjoispään suojatien kohdalle, mutta sitä ei ole vielä rakennettu.

Edellä esitetyn perusteella Puuskaniementien liikenneturvallisuus koulun kohdalla on hyvällä tasolla. Rakentamattoman hidasteparin toteutus selvitetään viimeistään silloin, kun asemakaavan mukainen rakentaminen toteutuu.

Kaupunginhallituksen vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunginhallitus 03.04.2023 § 223

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.03.2023 § 142

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa pyydettiin selvitettävän mahdollisuutta arvioida Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen katujen liikenneturvallisuutta.

Puuskaniementie on paikallinen kokoojakatu, joka toimii alueen autoliikenteen pääyhteytenä. Tälle kadulle liittyy rauhallisempia tonttikatuja, joiden liikenne on pääasiassa asukkaiden tuottamaa. Koulun kohdalla Puuskaniementien itäpuolella kulkee jalkakäytävä ja länsipuolella yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. Alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Puuskaniementien liikennemäärä on arviolta noin 1 000 moottoriajoneuvoa vuorokaudessa, jota voidaan pitää kohtuullisen vähäisenä autoliikennemääränä. Kaavamuutoksen jälkeen autoliikenteen määrä kasvaa noin 300 ajoneuvolla/vrk. Alueen kautta kulkee bussilinja 85.

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja toimivien liikennejärjestelyjen varmistaminen on osa jokapäiväistä liikenne- ja katusuunnittelupalvelun työtä. Kaupungin linjauksen mukaisesti ajoneuvoliikenteen hidasteita asetetaan tarvittaessa koulujen ja päiväkotien välittömään läheisyyteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Voimassaolevassa alueen liikenteen ohjaussuunnitelmassa ajoradalle on esitetty tyynyhidasteet bussiliikenne huomioiden. Hidasteet on rakennettu Kellaripellonpolun suojatien kohdalle. Toinen tyynyhidastepari on suunniteltu koulutontin pohjoispään suojatien kohdalle, mutta sitä ei ole vielä rakennettu.

Edellä todetun perusteella Puuskaniementien liikenneturvallisuus koulun kohdalla on hyvällä tasolla. Rakentamattoman hidasteparin toteutus selvitetään viimeistään, kun asemakaavan mukainen rakentaminen toteutuu.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi