Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut, tarkastusvirasto

HEL 2022-010742
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 66 §

Val av revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2023–2024

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige valde KPMG Oy Ab, med OFGR, CGR Jorma Nurkkala som ansvarig revisor, till revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2023–2024 och utförare av vissa specialuppdrag under motsvarande tid eftersom denna sammanslutning på basis av jämförelsegrunderna i anbudsbegäran kommit med det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

I upphandlingen ingår en option för räkenskapsperioderna 2025 och 2026. Staden ska fatta beslut om huruvida den vill utnyttja optionen inom tre år räknat från undertecknandet av det ursprungliga upphandlingsavtalet. Genom att utnyttja optionen är stadsfullmäktige berättigat till att välja den ovannämnda revisionssammanslutningen till revisor för staden till utgången av räkenskapsperioden 2026 utan att konkurrensutsätta upphandlingen på nytt. Enligt 122 § i kommunallagen kan en revisionssammanslutning väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder i sänder.

Stadsfullmäktige bemyndigar dessutom revisionsnämnden att ingå ett revisionsavtal för räkenskapsperioderna 2023–2024 med KPMG Oy Ab. Stadsfullmäktige bemyndigar även revisionsnämnden att göra sådana ändringar av ringa betydelse i avtalet som den anser vara nödvändiga, inklusive justeringar av revisionsdagarna enligt avtalsvillkoren.

Revisionsavtalet träder i kraft då båda avtalsparterna har undertecknat avtalet. Ett avtal kan ingås tidigast 14 dagar efter att anbudsgivaren fått eller anses ha fått kännedom om beslutet och besvärsanvisningen.

Det totala priset för den lagstadgade revisionen räkenskapsperioderna 2023–2024 och optionerna för räkenskapsperioderna 2025 och 2026 uppgår till 653 640 euro exklusive mervärdesskatt, räknat enligt 390 revisionsdagar per år. I fråga om den lagstadgade revisionen ingås ett vanligt upphandlingsavtal. I fråga om specialuppdragen ingås ett ramavtal, vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Bestämmelser i kommunallagen

Enligt 122 § i kommunallagen väljer stadsfullmäktige en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin. Sammanslutningen ska till ansvarig revisor förordna en OFGR-revisor. Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisionssammanslutningen kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Stadsfullmäktige tillsatte 2.8.2021 en revisionsnämnd för att organisera granskningen av stadskoncernens förvaltning och ekonomi under mandattiden 2021–2025. Med stöd av kommunallagen bereder revisionsnämnden för fullmäktige de ärenden om granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige fattar beslut om.

Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

Enligt 13 kap. 1 § i stadens förvaltningsstadga bereder revisionsnämnden för stadsfullmäktige ett förslag till val av revisor, ingår ett revisionsavtal och övervakar att avtalet följs. I anslutning till beredningen av valet bestämmer nämnden längden på revisorns mandattid, som kan vara högst sex år.

Upphandlingsprocess

I upphandlingen av kommunens revisionstjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Upphandlingen överskrider EU-gränsvärdet och har genomförts som ett öppet förfarande.

Konkurrensutsättningen baserar sig på anbudsbegäran H070-22, HEL 2022-010742. En upphandlingsannons publicerades 14.10.2022 på den elektroniska annonseringskanalen HILMA www.hankintailmoitukset.fi(Länk leder till extern tjänst). Anbudsbegäran gällde utförande av den lagstadgade revisionen av Helsingfors stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioderna 2023–2024 och vissa specialuppdrag under samma period.

I fråga om den lagstadgade revisionen av förvaltningen och ekonomin ingår den upphandlande enheten och den valda leverantören ett vanligt upphandlingsavtal. I fråga om specialuppdragen ingår de ett ramavtal, vars alla villkor fastställs. Stadens samtliga förvaltningar och dottersammanslutningar har rätt, men inte skyldighet, att utnyttja ramavtalet.

I upphandlingen ingår dessutom en option för räkenskapsperioderna 2025 och 2026.

Lagstadgad revision

Omfattningen av den lagstadgade revisionen, som är föremål för upphandlingen, är trehundranittio (390) revisionsdagar per räkenskapsperiod. Det totala antalet granskningsdagar per år kan på goda grunder minskas eller ökas om det sker sådana väsentliga ändringar i stadens organisationsstruktur, verksamhetssätt eller uppgifter som påverkar omfattningen av revisionen. Ändringar i antalet revisionsdagar förhandlas vid behov separat.

Specialuppdrag

De specialuppdrag som ingår i upphandlingen som ramavtal gäller granskning av EU-projekt, projekt som erhåller statsunderstöd, Business Finland-projekt och andra motsvarande understödsprojekt samt utförande av andra specialuppdrag. Den upphandlande enheten uppskattar att specialuppdrag beställs årligen till ett antal som motsvarar 180 revisionsdagar. Uppskattningen binder inte staden.

Inkomna anbud

Den utsatta tiden för inlämnande av anbud gick ut 28.11.2022 kl. 12.00. Följande två (2) revisionssammanslutningar lämnade in ett anbud inom utsatt tid: BDO Audiator Ab och KPMG Oy Ab.

Anbudshandlingarna är tillgängliga för ledamöterna i stadsfullmäktige före sammanträdesdagen på revisionskontoret, Unionsgatan 25, 5 våningen. De är också tillgängliga utanför fullmäktigesalen före och under själva sammanträdet.

Bedömning av anbudsgivarnas lämplighet och anbudens överensstämmelse med anbudsbegäran

I anbudsbegäran anges krav på anbudsgivarens lämplighet och utredningsskyldigheter.

Alla anbudsgivare uppfyller de krav som ställs för anbudsgivarens lämplighet och alla anbud är i överensstämmelse med anbudsbegäran.

Anbudsjämförelse

Staden väljer det totalekonomiskt förmånligaste anbudet. Den totalekonomiska förmånligheten bedöms utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet, där priset står för 80 procent av vikten och kvaliteten för 20 procent.

Kriteriet för bedömning av priset är anbudspriset för den lagstadgade revisionen för räkenskapsperioderna 2023–2026 (högst 80 poäng).

Jämförelsegrunderna för kvaliteten är följande:

 • erfarenhet som överskrider minimikravet som huvudansvarig revisor i städer med minst 100 000 invånare under räkenskapsåren 2017–2022 hos den ansvariga revisorn (högst 5 poäng)
 • erfarenhet av revision av koncernbokslut för kommuner eller samkommuner under åren 2017–2022 hos den ansvariga revisorn (högst 5 poäng)
 • erfarenhet av revision av stora städer under räkenskapsåren 2017–2022 hos de godkända revisorer som hör till revisionsteamet uttryckt enligt revisionsdagar till de delar som överskrider minimikravet (högst 5 poäng)
 • erfarenhet av revision av koncernbokslut för kommuner eller samkommuner under åren 2017–2022 hos de godkända revisorer som hör till revisionsteamet (högst 5 poäng).

Jämförelsegrunderna har definierats i anbudsbegäran, bilaga 1. Jämförelsen av anbuden återges i bilaga 2 på föredragningslistan. Jämförelsen visar att KPMG Oy Ab har gett det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

Stäng

Tarkastuslautakunta 07.02.2023 § 10

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

1

Helsingin kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittajaksi vastaavana aikana valitaan tarjouspyynnön vertailuperusteiden perusteella arvioituna kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Hankintaan sisältyy optio tilikausille 2025 ja 2026. Option käyttämisestä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Optiota käyttämällä kaupunginvaltuustolla on oikeus valita edellä mainittu tilintarkastusyhteisö kaupungin tilintarkastajaksi tilikauden 2026 päättymiseen asti kilpailuttamatta hankintaa uudestaan. Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

2

kaupunginvaltuusto oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2023–2024 koskevan tilintarkastussopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa. Lisäksi tarkastuslautakunta valtuutetaan tekemään sopimukseen tarpeelliseksi katsottuja muutoksia, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä, mukaan lukien tilintarkastuspäivien tarkistaminen sopimusehtojen mukaisesti.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Lakisääteisen tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo tilikausille 2023–2024 sekä optiona tilikausille 2025 ja 2026 on ********** euroa laskettuna 390 vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. Lakisääteisen tilintarkastuksen osalta tehdään tavallinen hankintasopimus. Erityistoimeksiantojen osalta tehdään puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Kaikilla kaupungin hallintokunnilla ja sen tytäryhteisöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää tehtävää puitejärjestelyä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä kahdeksannen asian kokouksen kolmantena asiana.

04.10.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

SÖKANDE AV ÄNDRING I UPPHANDLINGSBESLUT

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i beslutet genom att begära upphandlingsrättelse eller genom att anföra besvär hos marknadsdomstolen eller genom att göra både och.

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras

Parten ska lämna in begäran om upphandlingsrättelse inom 14 dagar efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i ett upphandlingsförfarande.

Ett överklagande hos marknadsdomstolen hindrar inte att upphandlingsrättelse begärs.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren, anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den tid inom vilken upphandlingsrättelse ska begäras. Begäran om upphandlingsrättelse ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om upphandlingsrättelse inlämnas första vardagen därefter.

Rättelsemyndighet

Upphandlingsrättelse begärs hos Helsingfors stadsfullmäktige.

Rättelsemyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om upphandlingsrättelse

Begäran om upphandlingsrättelse ska göras skriftligt. I begäran om upphandlingsrättelse ska uppges

 • det beslut eller andra avgörande av den upphandlande enheten som begäran om upphandlingsrättelse gäller
 • hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder upphandlingsrättelse begärs

Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Rättelsesökandens namn och kontaktuppgifter ska uppges i begäran om upphandlingsrättelse. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om upphandlingsrättelse har upprättats av någon annan, ska också hans namn och kontaktuppgifter uppges i begäran.

Till begäran om upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

BESVÄRSANVISNING TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Vid användning av den elektroniska kontaktinformationen anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Anhängiggörande av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist under vilken en part har rätt att överklaga beslutet genom besvär hos marknadsdomstolen.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Begäran om upphandlingsrättelse ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast tidsfristens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postadress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 43314
Besöksadress:
Banbyggarvägen 5
Telefonnummer:
029 56 43300
 

Marknadsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postadress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 43314
Besöksadress:
Sörnäsgatan 1
Telefonnummer:
029 56 43300
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Även elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Underrättelse om besvären till den upphandlande enheten

Den som anför besvär eller dennes företrädare ska skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen.

Underrättelsen ska lämnas på adressen:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 
Väntetid

Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena får upphandlingskontrakt slutas tidigast 14 dagar efter att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas en avgift dock ut oberoende av utgången.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Stäng

Föredragande

Revisionsnämnden

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, telefon: +358931043126

timo.terava@hel.fi