Hankinta, työkykyselvityksen asiantuntijapalvelut, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-010765
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn seuraavat palveluntuottajat osa-alueittain:

Osa-alue 2: Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi: Psykoarviointi Oy ja Konsultaatio Haarla Oy.

Osa-alue 3: Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi: Psykoarviointi Oy.

Osa-alue 4: Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi: Coronaria Terameri Oy ja ********** kansalaislahjasäätiö.

Osa-alue 5: Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi: T:mi Kuntoutus Hirvonen, Psykoarviointi Oy ja ********** Oy.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti keskeyttää hankinnan osa-alueen 1: Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko sopimuskaudella on 2 500 000 euroa.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, että se toimittaa asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään §250 (13.12.2022) ja päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätökset, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä, jonka perusteella palveluntuottajat valittiin. Tarjouskilpailu käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 4.1.2023 julkaistulla hankintailmoituksella. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 17.1.2023 klo 12.00 mennessä ja niihin vastattiin 23.1.2023. Kysymyksiä esitettiin 16 kpl.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Kilpailutuksessa hankinnan osa-alueita oli viisi:

- Osa-alue 1 Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
- Osa-alue 2 Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
- Osa-alue 3 Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
- Osa-alue 4 Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
- Osa-alue 5 Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi

Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai useampaan osa-alueeseen ja valituksi saattoi tulla yhteen tai useampaan hankinnan osa-alueeseen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 1.2.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

Osa-alue 1: Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
Ei yhtään tarjousta

Osa-alue 2: Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
Konsultaatio Haarla Oy
Psykoarviointi Oy

Osa-alue 3: Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi
Psykoarviointi Oy

Osa-alue 4: Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointiCoronaria Terameri Oy ********** kansalaislahjasäätiö

Osa-alue 5: Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi ********** OyKuntoutussäätiöNeuroasemaPsykoarviointi OyT:mi Kuntoutus Hirvonen

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö tarkisti tarjoajien soveltuvuusvaatimusten toteutumisen.

Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Hankintayksikkö on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on osa-alueittain:

- Osa-alue 1 Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi. Hinta 90 pistettä ja kuntoutuksen erityispätevyys 10 pistettä
- Osa-alue 2 Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi. Hinta 85 pistettä, kuntoutuksen erityispätevyys 10 pistettä ja päihdelääketieteen erityispätevyys 5 pistettä
- Osa-alue 3 Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi. Hinta 90 pistettä ja kuntoutuksen erityispätevyys 10 pistettä
-Osa-alue 4 Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi. Hinta 90 pistettä ja kuntoutuksen erityispätevyys 10 pistettä
- Osa-alue 5 Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi. Hinta 100 pistettä

Osa-alueen 5 osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen ehdottomien vähimmäisvaatimusten katsotaan takaavan palvelulle vaadittavan laatutason, joten palveluntuottajien valinta toteutetaan osa-alueen 5 osalta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella vertaamalla palvelulle annettua hintaa.

Lääkärin asiantuntijapalveluissa ensimmäisen arvioinnin hintaa painotetaan 0,6:lla ja toistetun arvioinnin hintaa 0,4:llä ja vertailuhintana on näiden summa. Neuropsykologin asiantuntijapalveluissa vertailuhintana on yhden arvioinnin hinta.

Puitejärjestelyyn valitaan jokaiselle hankinnan kohderyhmälle vähintään kolme ja enintään viisi tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajan tarjousta, jotka asetetaan kokonaistaloudellisuuden perusteella ensisijaisuusjärjestykseen.

Valinta palveluntuottajien lopullisesta määrästä tehdään osa-alueittain huomioiden palvelulle arvioitu kapasiteettitarve sekä asiakaskunnan erityistarpeet.

Osa-alueeseen 2: Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi valittiin palveluntuottajiksi Psykoarviointi Oy ja Konsultaatio Haarla Oy.

Osa-alueeseen 3: Neurologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi valittiin palveluntuottajaksi Psykoarviointi Oy.

Osa-alueeseen 4: Yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkärin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi valittiin palveluntuottajiksi Coronaria Terameri Oy ja ********** kansalaislahjasäätiö.

Osa-alueeseen 5: Neuropsykologin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi valittiin palveluntuottajiksi T:mi Kuntoutus Hirvonen, Psykoarviointi Oy ja ********** Oy.

Sosiaali- ja terveystoimialan edustaja (pääsääntöisesti sosiaalityöntekijä) valitsee työkykyselvitystä tarvitsevalle asiakkaalleen asiantuntijapalvelun tuottajanpuitejärjestelyyn valittujen tuottajien listalta. Palveluntuottajan lopullinen valinta perustuu puitejärjestelyssä vahvistettuun ko. hankinnan kohteen ensisijaisuusjärjestykseen ja asiakkaan yksilölliseen asiantuntijatarpeeseen. Mikäli ensisijainen tuottaja ei kykene ottamaan asiakasta vastaan määritellyn ajan puitteissa, valitaan järjestyksessä seuraava asiakkaalle soveltuva palveluntuottaja.

Vertailutaulukko on liitteenä.

Osa-alueeseen 1: Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi ei saatu yhtään tarjousta.

Hankintamenettely tuli keskeyttää, koska tarjouskilpailuun ei saapunut yhtään tarjousta. Hankintalain 125§:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintayksikkö katsoo, että sillä on perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely osa-alueen 1 Fysiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn arviointi osalta, koska kohderyhmään ei saapunut yhtään tarjousta.

Sopimus

Sopimuskausi on 1.5.2023–30.4.2025. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025, vaikka sopimuskauden alkamisajankohta siirtyisi.

Hankintasopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Optiokauden käyttöönotosta päättää Tilaaja ja ilmoittaa erikseen neljä kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Detta beslut publicerades 28.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Maria Kirjavainen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35993

maria.kirjavainen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.