Tutkimuslupa, oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutuminen rikos- ja riita-asioiden etäsovittelussa

HEL 2022-011147
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä opinnäytetyölle Oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutuminen rikos- ja riita-asioiden etäsovittelussa

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle Oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutuminen rikos- ja riita-asioiden etäsovittelussa päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyötä, jonka aiheena on oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutuminen etäyhteyksillä soviteltaessa. Tutkimus on valtakunnallinen kvalitatiivinen kyselytutkimus, jonka tilaajana on Tampereen sovittelutoimisto.

Tutkimuslupa on asiatarkastettu Helsingin kaupungin osalta.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutumista rikos- ja riita-asioiden etäsovittelussa.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset luovat tarpeita uusille toimintatavoille. Etäsovittelun ansiosta, sovittelut voidaan hoitaa helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti osapuolten fyysisestä sijainnista riippumatta.

Valtakunnallisella sähköisellä kyselyllä selvitetään anonyymisti vapaaehtoisten sovittelijoiden ja sovitteluihin osallistuvien sovitteluohjaajien kokemuksia erilaisista etäsovitteluneuvotteluista. Sähköisessä kyselylomakkeessa on opinnäytetyön tekijöiden yhteystiedot, joiden kautta voi ilmaista tahtonsa suostua henkilökohtaiseen haastatteluun. Opinnäytetyö tuo uutta tietoa sovittelukentän etäsovitteluiden kehittämiseen.

Tämä tutkimuslupa kohdistuu tutkimusaineiston keruuseen Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan sovittelijoilta ja sovittelunohjaajilta. Käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan päällikön kanssa. Tutkimuslupa on voimassa 31.05.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

- tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

- tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

- tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Detta beslut publicerades 28.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.