Nuorten aloitteet, heinäkuu–joulukuu 2022, valtuuston käsittelyyn

HEL 2022-011185
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 235 §

V 26.4.2023, Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2022

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen kokonaisuutta, jossa keskeisenä periaatteena on vaikuttamisen tapojen monimuotoisuus. Kaupunki mahdollistaa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, joihin lasten ja nuorten on helppo kiinnittyä.

Aloitteet tehdään tällä hetkellä Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin kirjaamoon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apulaispormestari, jonka toimintaa aloite koskee.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla. Sivusto on nyt tuotettu suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Vielä tämän kevään aikana nuorten aloitemahdollisuudesta on tulossa markkinointikampanja.

Kansliapäällikkö on 2.3.2022 § 58 asettanut nuorten aloiteprosessin uudistamisen työryhmän, joka on etsinyt ratkaisuja aloitekäsittelyn keventämiseksi ja määrittelee aloitteisiin vastaamiselle yhtenevät käytännöt kaikille toimialoille. Nuorisoneuvoston kaksi edustajaa on ollut työryhmässä mukana jäseninä. Tätä kautta nuorten esiin tuomat näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Työryhmän esitys uudesta aloiteprosessista valmistuu ja tuodaan tämän kevään aikana päätettäväksi.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Heinäkuun ja joulukuun 2022 välisenä aikana nuoret ovat tehneet yhdeksän aloitetta. Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (1), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (5) ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) toimintaan. Aloitteet ja niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset ovat liitteessä 1. Nuorisoneuvoston lausunto on liitteenä 2.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi