Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Teppomattigrill

HEL 2022-011237
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Teppomattigrill

Enhetschef

Päätös

Toimija

Teppomattigrill, Leikosaarentie 4 C 18, 00980 Helsinki
y-tunnus 1500335-1

Elintarvikehuoneisto

Teppomattigrill – liikkuva elintarvikehuoneisto XOM-488

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia.

2. Myyntiautossa XOM-488 on oltava vesipiste, jossa on oltava lämminvesivaraaja tms., jolla talousvesi voidaan lämmittää.

3. Myyntiautossa XOM-488 ei voi pilkkoa salaattia tms. Kaikki raaka-aineet on käsiteltävä etukäteen joko tukitiloissa tai hankittava esikäsiteltyinä esim. tukuista.

4. Myytävien elintarvikkeiden allergeenit tai tiedote näiden tietojen saamisesta henkilökunnalta tulee olla asiakkaiden nähtävillä.

5. Oiva-raportti on oltava esillä Ruokaviraston määräämällä tavalla.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 15.6.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Teppomattigrill -ruokarekkaan on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.6.2022. Tällöin on havaittu, että toimijalla ei ole esittää toimivaa omavalvontajärjestelmää, ruokarekan käsienpesupiste ei toimi, keittiön yleisilme oli hieman sekainen ja likainen, elintarvikkeiden lämpötilat olivat liian korkeita, kylmälaitteiden lämpötiloja ei seurattu eikä kirjattu ylös, myytävien ruoka-annosten allergeeneja ei ollut ilmoitettu eikä kerrottu tietojen saannista henkilökunnalta. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 4.7.2022 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Teppomattigrilliin on tehty uusintatarkastus 9.9.2022, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Toimija keskeytti toimintansa tämän jälkeen talvikaudeksi. Uusintatarkastus tehtiin 28.4.2023, kun uusi toimintakausi alkoi. Tällöin havaittiin, että toimijalla ei ollut edelleenkään esittää omavalvontajärjestelmää, Ruokarekan varsinainen vesipiste ei toimi, kylmälaitteiden lämpötiloja ei seurattu eikä kirjattu ylös, myytävien ruoka-annosten allergeeneja ei ollut ilmoitettu eikä asiakkaille kerrottu tietojen saamisesta henkilökunnalta sekä oiva-raportti ei ollut esillä Ruokaviraston määräämällä tavalla (Liite 3 tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 26.9.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Teppomattigrill ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Teppomattigrill ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Toimijalla ei ollut esittää järjestelmää eikä omavalvonnan tuloksia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 852/2004, liitteen II luvun III kohta 2 b:n mukaan myyntiautossa on oltava tarkoituksenmukaiset tilat riittävän henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseksi (näihin kuuluvat muun muassa käsien hygieeniseen pesuun ja kuivaamiseen tarvittavat tilat, hygieeniset saniteettitilat ja pukusuojat) sekä kohta e:n mukaan kuumaa ja/tai kylmää juomavettä on oltava riittävästi saatavilla. Myyntiauton varsinainen vesipiste ei ollut toiminnassa eikä saippuaa ollut käytettävissä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 852/2004, liitteen II luvun III kohta 2 d:n mukaan, jos elintarvikkeita puhdistetaan osana elintarvikealan yrityksen toimintaa, on huolehdittava asianmukaisesti siitä, että tämä tapahtuu hygieenisesti. Myyntiautossa säilytettiin kokonaisia salaattikeriä ja kasvisten käsittelystä oli viitteitä edellisissä tarkastuksissa. Myyntiautossa ei ollut vesipistettä kasvisten pesua varten.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 6 §:n mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista on elintarvikkeen luovutuspaikassa annettava loppukuluttajalle tieto kaikista elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa edelleen jossain muodossa olevista ainesosista, jotka ovat elintarviketietoasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamia allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita tai tuotteita. Ainesosat on ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 8 §:n mukaan elintarvikkeen pakolliset tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla.

Edellä tarkoitetut tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti edellyttäen, että – elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Myyntiautossa ei ollut kirjattu allergeeneja ruokalistaan eikä ollut tiedotetta ainesosien sekä allergeenien saatavuudesta henkilökunnalta.

Elintarvikelain (297/2021) 16 §:n mukaan suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarviketoiminnan tarkastuksesta kertova raportti. Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset valvontatietojen julkistamisesta. Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. Viimeisimmän tarkastuksen oiva-raportti ei ollut esillä myyntiautossa.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 15, 16, 55, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, (Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 6, 8 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Tepomattigrill:lle.

Detta beslut publicerades 15.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pauliina Talja, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32052

pauliina.talja@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. TarkastuskertomusOiva_Teppomattigrill_03062022
2. TarkastuskertomusOiva_Teppomattigrill_09092022
3. Kuuleminen_26092022
4. Tarkastuskertomus_Teppomattigrill_28042023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.