Maksuhyvitys, kunnossapitolask

HEL 2022-011324
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kunnossapitoyksikön päällikön päätös kunnossapitomaksusta 2850204663 tehtyyn reklamaatioon

Enhetschef

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti hylätä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n 1. momentin mukaisesta kunnossapitomaksusta 2850204663 tehdyn muistutuksen.

Päätöksen perustelut

Muistutuksen tekijä vetoaa muutoksenhaussaan kerrosalan virheellisyyteen sekä tontille johtavan katualueen vesihuoltosaneerauksen urakan aiheuttamiin kadun kaivutöihin ja huonoon kuntoon, joiden perusteella pyytää maksua koskevalle laskulle hyvitystä.

Kunta voi vuosittain periä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b:n 1. momentin mukaan samaisen lain 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta. Muistutusta koskeva kiinteistö sijaitsee Korsutien varrella. Korsutie on otettu yleiseen käyttöön kadunpitopäätöksellä 10.11.1966.

Kustannukset peritään toteutuneiden kokonaiskustannusten mukaan määritetyillä maksuperusteilla. Maksuperusteita koskevat kiinteistökohtaiset taksakertoimet on tarkistettu viimeksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön rakennusten ja yleistenalueiden jaoston päätöksellä § 43, 2.11.2017. Kunnossapitomaksun maksuperusteiden määräytyessä toteutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti erikseen päätetyillä taksakertoimilla, ei yleiseen käyttöön luovutetuilla katualueella tapahtuvat perusparannustyöt tai saneeraustyöt vaikuta yksittäisten laskujen loppusummaan.

Kiinteistökohtainen maksu muodostuu taksakertoimilla, kerrosalan ja tontin pinta-alan mukaisesti. Muistutusta koskevan laskun kerrosala on muodostunut kiinteistön 091-046-0101-0001 kiinteistörekisterin tietojen perusteella. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistöllä sijaitsee kaksi 31.12.1941 valmistunutta rakennusta, joista käyttötarkoitukseltaan toinen on yhden asunnon talo ja toinen talousrakennus. Yhden asunnon talo on merkitty olevan kerrosalaltaan 90m2, kuten muutoksen hakija ilmoittaa muistutuksessaan. Talousrakennustalon kerrosala on kerrosalaltaan 21m2. Näiden kahden rakennuksen kokonaiskerrosalaksi muodostuu täten 111m2, jota käytetään kyseistä kiinteistöä koskevan maksun muodostumisen perusteena.

Muistutuksessa ei ole edellä mainituista syistä johtuen esitetty sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat maksua koskevan laskun hyvitykseen.

Detta beslut publicerades 09.02.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Tero Koppinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 78342

tero.koppinen@hel.fi

Beslutsfattare

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Lasku nro 2850204663

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.