Puistosuunnitelma, lähivirkistysalue, Kruunuvuorenranta, Laajasalo

HEL 2022-011593
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 584 §

Kruunuvuoren lähivirkistysalue, Kruunuvuorenranta, Laajasalon (49.) kaupunginosa, puistosuunnitelman hyväksyminen

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteinä 2 ja 3 olevan Kruunuvuoren lähivirkistysalueen puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustukset nro VIO 6217/1 - 2.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Sari Knuuti. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kruunuvuoren lähivirkistysalue sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa, osa-alueella Kruunuvuorenranta. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 12330 lähivirkistysaluetta VL/s-merkinnällä ja pieneltä osin VL-merkinnällä. VL/s-alueelle on rajattu ohjeellisia alueen osia tai rakennusaloja virkistystoimintaan, mm. sauna-, kahvila- tai kioskirakennuksille, joiden tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Suurta osaa asemakaavassa sallituista rakennuksista ja rakenteista tai maisemanhoidon toimenpiteistä (esimerkiksi näkymien avaaminen merelle) ei esitetä toteutettavaksi alueen merkittävien luontoarvojen vaalimisen vuoksi. Asemakaavassa on osoitettu alueen pääreitit nimillä Kaivoslyhty, Zatopekinsuora, Aaltokoro ja Hällebonpolku. Näistä Kaivoslyhdyn ja Zatopekinsuoran kunnostus on jo toteutettu.

Lähivirkistysalueen pinta-ala on noin 16,2 hehtaaria. Alueen sisäpuolella on kaksi luonnonsuojelualuetta, joille on laadittu omat hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Lähivirkistysalueen kanssa samaan aikaan on suunniteltu asemakaavassa osoitettu uusi Päätien eteläpään yleinen pysäköintialue (asemakaavassa LP) sekä Hopeakaivoksentien uusi jalkakäytävä välillä Koirasaarentie-pysäkki Hopealaakso.

Kruunuvuoren lähivirkistysalue sijaitsee Kruunuvuorenrannan uusien asuinkortteleiden pohjoispuolella. Alue rajautuu etelässä Kultakruununkaaren varrelle rakentuviin asuinkortteleihin, Koirasaarentiehen ja Kruunuvuorensiltaan sekä lännessä ja pohjoisessa mereen. Idässä alue rajautuu kapeaan salmeen, Kaitalahden patoon ja puistoalueeseen sekä Päätien rivitalo- ja pientalotontteihin.

Suuri osa lähivirkistysalueesta on luonnontilaista metsää ja kallioaluetta. Alueen kaikki vanhat huvilat ovat tuhoutuneet, mutta jäljellä on muun muassa huviloiden kivijalkojen, kivipolkujen, kiviportaiden ja laiturien jäänteitä. Kallion laella sijaitseva vanha öljysäiliö säilytetään muistomerkkinä.

Alue on ainutlaatuinen luonnon ja kulttuuriympäristön kokonaisuus. Alueella on merkittäviä luontoarvoja, muun muassa arvokkaita geologisia kohteita ja kasvikohteita, useita uhanalaisia luontotyyppejä, arvokasta metsää, kääpäkohteita sekä lepakkoalueita. Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueella on lisäksi muun muassa tärkeä matelija- ja sammakkoeläinkohde. Nämä arvot ovat ohjanneet suunnittelua asemakaavoituksen jälkeen vähemmän rakennettuun suuntaan siten, että puiden poistaminen on minimaalista ja polkuverkosto on kallioaluetta lukuun ottamatta ehdotettu toteutettavaksi nykyisen verkoston pohjalta. Asemakaavalla mahdollistettujen rakennusten rakentaminen ei tukisi viheralueen luontoarvojen säilymistä eikä niille osoiteta puistosuunnitelmassa raskasta rakentamista vaativia huoltoyhteyksiä eikä kunnallistekniikkavarauksia. Mikäli rakennuksia joskus kuitenkin toteutetaan, ne suunnitellaan toimimaan irrallaan kunnallistekniikasta ja huolletaan mereltä käsin kuten saaristokohteet.

Tavoitteena on toteuttaa Kruunuvuoreen lähivirkistysalue, joka vaalii alueen arvokkaita luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteitä sekä merellisyyttä ja keskittyy kasvavan virkistyskäyttöpaineen myötä kulun ohjaamiseen maastossa. Aluetta ei toteuteta rakennetuksi puistoksi.

Suunnitelman sisältö

Lähivirkistysalue on suunniteltu yhteistyössä ympäristöpalvelujen ja asemakaavapalvelun kanssa. Lisäksi virkistysalueen suunnittelu on yhteen sovitettu luonnonsuojelualueiden kanssa. Puistosuunnitelma nro VIO 6217/1-2 (liitteet 2 ja 3).

Alueen tilajako, maasto, kasvillisuus, kalliot ja monipuoliset luonnonarvot säilytetään. Alueelle osoitetaan erilaisia kulkureittejä, jotka noudattavat nykyisiä polkuja. Lisäksi toteutetaan asemakaavassa osoitettu Aaltokoron reitti kallioon kiinnitettävänä metallirakenteena. Kaitalahteen toteutetaan puuportaita ja pitkospuita.

Oleskelumahdollisuuksia lisätään pienimuotoisesti. Muita toimintoja alueelle ei osoiteta. Kuluneisuutta parannetaan ohjaamalla kulkua reiteille ja muun muassa maapuiden avulla. Kulkureittien turvallisuutta parannetaan lisäämällä reittien varsille kaiteita. Kallioalueiden metallirakenteiset reitit varustetaan suojakaiteilla.

Alueelle ei osoiteta kunnallistekniikkaa tai kuivatusta tai toteuteta rakennettuja leikki- tai pelialueita. Valaistusta esitetään öljysäiliölle johtaviin portaisiin, öljysäiliön erityisvalaistukseen sekä mahdollisesti Aaltokoron metallirakenteisen reitin kaiteeseen.

Alueen pääasialliset pintamateriaalit ovat hakesora, hake ja kivituhka sekä puu. Aaltokoron ja kallioalueen rakenteet ovat metallia.

Kruunuvuoren lähivirkistysalue ei ole esteetön. mm. edellä kuvattujen merkittävien luonto- ja maisema-arvojen vaalimisen takia. Kallioita ei haluta louhia, eikä maastoa muokata voimakkailla pengerryksillä ja maastoleikkauksilla, jotka vaatisivat myös puiden poistoa. Osa reiteistä soveltuu kuitenkin lastenvaunujen kanssa liikkumiseen.

Kultakruununkaarelta öljysäiliölle toteutettavat portaat johtavat ylhäällä vaikeakulkuiseen kalliomaastoon, eikä portaita ei ole mielekästä tämän ja erittäin suuren korkeuseron takia suunnitella esteettömiksi.

Lisätietoja puistosuunnitelmasta saa selostuksesta (liite 1), sekä puistosuunnitelmaa täydentävästä esitysvihkosta (liite 5)

Vuorovaikutus

Kruunuvuoren lähivirkistysalueen puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Suunnitelmaluonnos oli esillä 16.2.-15.3.2022 Helsingin kaupungin verkkosivuilla sekä Kerro kantasi -verkkokyselyssä. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa 2.3.2022. Suunnitelmaluonnosten nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen viereisten kiinteistöjen omistajille.

Kerro kantasi -kyselyyn saatiin yhteensä sata palautetta, joista suurin osa koski samassa suunnitelmassa mukana ollutta Päätien eteläpään pysäköintialuetta. Verkkotilaisuudessa esitettiin yhteensä noin kymmenen kysymystä Kruunuvuoren VL-alueeseen liittyen. Lisäksi saatiin viisi sähköpostikommenttia ja kaksi mielipidettä.

Lähivirkistysalueen puistosuunnitelmaa koskeva palaute oli pääosin positiivista. Positiivisena pidettiin luonto- ja maisema-arvojen huolellista huomioon ottamista, kulun ohjaamista ja huvilahistoriasta kertovia kylttejä. Oltiin myös huolissaan siitä, tuleeko alueelle liikaa reittejä ja kaiteita. Lähivirkistysalueelle toivottiin mm. grillipaikkaa, uimapaikkaa, uimalaitureita, city-wc:tä ja roska-astioita. Aaltokoron osalta palaute jakautui negatiiviseksi ja positiiviseksi. Palaute on huomioitu suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan. Saatu palaute ja siihen laaditut vastineet on koottu Kruunuvuoren lähivirkistysalueen asukasvuorovaikutuksesta laadittuun vuorovaikutusmuistioon (liite 4).

Kustannukset ja aikataulu

Lähivirkistysalueen pinta-ala on noin 16,2 hehtaaria. Koko alueen pinta-ala, luonnonsuojelualueet mukaan lukien, on noin 20 hehtaaria.

Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa. Kallioalueen kustannukset ovat noin 2,1 miljoonaa euroa (metalliportaat, ja -reitit, kaiteet, öljysäiliön kunnostus maalaamalla ja oleskelupaikka). Kallioalueen kustannuksista ensimmäisen vaiheen osuus on 360 000 euroa (portaat öljysäiliölle Kultaveneenkadulta ja öljysäiliön ympäristö). Yhteensä ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat 650 000 euroa (metsäisen puiston reitit sekä edellä mainittu kallioalueen ensimmäinen vaihe).

Suunnittelualueen metsät säilyvät nykyisissä hoitoluokissaan: C1.2/ RAMS M1 lähimetsä ja C5/RAMS M5 arvometsä. Kallioalueelle tulee kaksi hoitoluokkaa: Öljysäiliölle johtavat portaat ja öljysäiliön ympäristö luokitetaan A3/RAMS R3 käyttöviheralueeksi puhtaanapidon vuoksi. Muu kallioalue tulee luokkaan C1.2/ RAMS M1 lähimetsä. Aiemmin hoitoluokittamattoman alueen vuosittainen ylläpitokustannus on noin 5000 euroa vuodessa.

Ensimmäisen vaiheen (portaat Kultaveneenkadulta kallion laelle öljysäiliölle, säiliön ympäristö ja metsäisen alueen reitit) rakentamiseen on varauduttu vuosien 2023–25 aikana. Muiden metallirakenteisten reittien rakentamiseen varaudutaan arviolta 2030-luvun alussa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8080304 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet.

Lähivirkistysalueen sisällä olevien luonnonsuojelualueiden hoito ja niihin tulevat rakenteet, kuten pitkospuut, toteutetaan luonnonsuojelualueille eri hankkeena laadittujen hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaan.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Stäng

Detta beslut publicerades 11.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Sari Knuuti, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 23213

sari.knuuti@hel.fi