Avustuksen myöntäminen, kaupunginkanslia, asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2023

HEL 2022-011685
Ärende 21. / 135 §

Arabian Palvelu Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuuden avustuksista vuodelle 2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Arabian Palvelu Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöstä 12.12.2022 (§ 872). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Arabian Palvelu Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöstä 12.12.2022 (§ 872). Kaupunginhallitus päätti olla myöntämättä osakeyhtiön hakemaa 63 000 euron avustusta.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Arabian Palvelu Oy on asiassa asianosainen, joten osakeyhtiöllä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Avustushakemus ja kaupunginhallituksen päätös

Arabian Palvelu Oy haki asukastalokoordinaattorin/sihteerin palkkakustannuksiin 36 000 euroa. Tilakustannuksiin avustusta haettiin edellisen kauden toteumaan perustuen. Avustusta haettiin 20 000 euroa puuhuvila Bokvillanin vuonna 2023 toteutettaviin perusparannuksiin (ovien ja ikkunoiden maalaus, kaiteiden teko pääoven luo ja ison salin lattiatyöt). Lisäksi avustusta haettiin 5 000 euroa irtaimiston hankkimiseksi.

Kaupunginhallitus perusteli päätöksessään 12.12.2022 (§ 872) Arabian Palvelu Oy:n avustushakemuksen hylkäämistä seuraavasti: Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan. Alueella on jo entuudestaan vakiintunutta asukastilatoimintaa. Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Oikaisuvaatimus

Arabian Palvelu Oy on pyytänyt oikaisemaan kaupunginhallituksen päätöstä siten, että yhtiölle myönnetään sen hakema avustus täysimääräisesti.

Arabian Palvelu Oy toteaa oikaisuvaatimuksen perusteluissa, että se on harjoittanut Arabianrannassa asukastoimintaa yli 15 vuoden ajan. Alueen asukasosallisuustoiminta perustuu Arabian Palvelu Oy:n mukaan sen hankkimiin ja ylläpitämiin asukastaloihin.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Helsingin kaupungilla on ollut virheellinen tieto alueen kerhotoiminnan järjestäjätahosta. Kysymys on Arabian Palvelu Oy:n harjoittamasta toiminnasta alueella, jota se on teettänyt sopimuksen perusteella alihankintana Arabian asukastalot ry:ltä Arabian Palvelu Oy:n omistamissa ja vuokraamissa tiloissa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan avustuksia on myönnetty ns. saavutettu etu -periaatteella. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hakemuksen hylkääminen sillä perusteella, että alueella on jo entuudestaan vakiintunutta toimintaa, on syrjivä ja laittaa hakijat epätasa-arvoiseen asemaan. Lisäksi Arabian Palvelu Oy on esittänyt väitteen asian valmistelijan mahdollisesta esteellisyydestä.

Avustuskriteerit ja avustusvalmistelun periaatteet

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.

Asukasosallisuuden avustuksia ei myönnetä asukastilojen perusparannushankkeisiin eikä pääsääntöisesti myöskään irtaimistokuluihin. Helsingin kaupunginhallituksen avustusten yleisohjeen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) mukaan käyttöomaisuuden hankintaa ei rahoiteta avustuksella, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena. Avustuksen saaja ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Asukasosallisuuden yleisavustus on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien pääsääntöisesti kaikille avoimien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Avustusten valmistelussa on tavoiteltu vakiintuneiden toimijoiden vuokrien ja muiden ylläpitokulujen avustustason pysymistä edellisen vuoden tasolla siten, että on pyritty turvaamaan välttämättömät kulut kuten vuosittaiset vuokramenot ja muita pakollisia kuluja, kuten sähkö, vakuutukset ja tietoliikennekulut kohtuulliseksi katsotussa määrin.

Lisäksi asukasosallisuuden yleisavustuksesta tuetaan asukastilojen palkkakustannuksia. Vuodelle 2023 myönnettyjen palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään enintään 32 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä kokoaikaista työntekijää kohden avustusta myönnetään 32 500 euroa vuodessa, ja osa-aikaista työntekijää kohden enintään 16 250 euroa vuodessa.

Asukastoiminta alueella ja Arabian Palvelu Oy

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan ja sen avustushakemuksen taustaselvityksen mukaan Arabian Palvelu Oy on voittoa tuottamaton alueellinen palveluyhtiö Arabianrannassa, jonka tehtävänä on alueen kaavan, taloyhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten ja yhtiöjärjestyksen mukaan järjestää kerhotilat alueella. Arabian Palvelu Oy toimii omakustannusperiaatteella. Arabian Palvelun Oy:n kustannukset katetaan muutoin kerhotilojen käyttäjien toimesta. Arabian Palvelu Oy perii alueen taloyhtiöiltä vastiketta, jolla sen kustannukset katetaan. Arabian Palvelun Oy:n perimät vastikkeet maksavat alueen asukkaat itse.

Palveluyhtiö Arabian Palvelu Oy:n perustamispäätöksessä (kaupunginhallitus 2002-1256, § 877) todetaan että, yhtiön tehtävänä on rakennuttaa ja hallita kaavoitusalueen asuntotonttien autopaikkoja, yhteispihoja ja kerhotiloja sekä osaa alueen tietoliikenneverkosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Arabian asukastalot ry on järjestänyt asukastoimintaa Arabian Palvelu Oy:n Bokvillan ja Kääntöpaikka -nimisissä asukastiloissa. Toiminta on perustunut yhteistyösopimukseen Arabian Palvelu Oy:n kanssa. Arabian Palvelut Oy irtisanoi kerhotila Kääntöpaikan vuokrasopimuksen 30.6.2022. Arabian asukastalot ry lopetti toiminnat Bokvillanisssa 30.6.2022 ja vastuu asukastoiminnan sekä kurssitoiminnan järjestelyistä siirtyi Arabian Palvelu Oy:lle.

Arabian asukastalot ry on saanut aikaisempina vuosina kaupunginhallituksen asukasosallisuuden palkka-avustusta alueen asukastoiminnan järjestämiseen. Arabian asukastalot ry:lle on myönnetty asukasosallisuuden avustusta kaikille avoimen asukastoiminnan järjestämiseen Arabianrannan alueella. Asukastila Kääntöpaikan toiminta jatkuu vuonna 2023 Arabian asukastalot ry:n toimesta.

Arabian Asukastalot ry on alueen pitkäaikainen asukastoiminnan tuottaja ja toimija alueella. Asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen. Arabian asukastalot ry:n toimintaan on kuulunut asukastilatoiminnan sisällöllisen tuottamisen lisäksi keskeisesti myös alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Yhdistys tekee myös tiivisti yhteistyötä kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artovan lisäksi myös muiden alueen toimijoiden kanssa. Arabian asukastalot ry on vastannut avustuksella tuetusta sisällöllisestä toiminnasta ja on ollut toiminnasta vastaava vakiintunut toimija alueella.

Arabian Palvelut Oy on katsottava uudeksi asukasosallisuuden sisällöllisen toiminnan toimijaksi suhteessa aiemmin avustuksia saaneisiin Arabian asukastalot ry:hyn ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry:hyn.

Päätöksen perusteleminen

Arabian Palvelu Oy:n avustushakemuksella on osin haettu avustusta käyttöomaisuuden perusparannuksiin sekä irtaimiston hankintaan. Avustusten yleisohjeiden mukaan asukasosallisuuden avustuksia ei myönnetä asukastilojen perusparannushankkeisiin eikä pääsääntöisesti myöskään irtaimistokuluihin. Tältä osin Arabian Palvelu Oy:n hakemus on avustuksia koskevien ohjeiden mukaisesti hylättävä.

Arabian Palvelu Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että kaupunginhallituksen päätös on hyvin syrjivä ja laittaa hakijat keskenään täysin epätasa-arvoiseen asemaan. Kaupunginhallituksen (28.9.2015 § 921) vahvistamien asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan avustusten myöntämisen tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. Kaupunginhallituksen päätös (12.12.2022 § 872) on tehty näitä periaatteita noudattaen

Arabian Palvelu Oy on lisäksi hakenut avustusta asukaskoordinaattorin palkkakustannuksiin. Tältä osin hakemus on hylätty kaupunginhallituksen päätöksen perusteluiden mukaisesti, koska alueella on jo ollut vakiintunutta Arabian asukastalot ry:n ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen asukastilatoimintaa.

Vuodelle 2023 myönnettyjen palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään enintään 32 500 euroa kaupunginosaa kohden. Avustusmäärärahan tasapainoisen alueellisen jakautumisen johdosta avustuksia ei ole kaupunginosakohtaisesti perusteltua myöntää useille toimijoille. Asukasosallisuuden palkka-avustusta on myönnetty vuodelle 2023 vakiintuneeseen asukastoimintaan Arabianrannassa Arabian Asukastalot ry:n lisäksi Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki - kaupunginosayhdistys ry:lle yhteensä 32 500 euroa.

Asian valmistelu ja valmistelijan esteellisyyttä koskeva väite

Oikaisuvaatimuksessaan Arabian Palvelu Oy viittaa virheelliseen tietoon kerhotoimintaa järjestävästä tahosta, voimakkaaseen lobbaamiseen ja sitä seuranneeseen puolueelliseen asian valmisteluun ja valmistelijan esteellisyyteen.

Avustusesitys kaupunginhallitukselle valmistellaan hakemusten ja hakemuksille lähetettyjen liitteiden perusteella. Avustusvalmistelussa on ollut käytettävissä hakijan avustushakemuksen ja liitteiden lisäksi taustoitusliite, jossa hakija kuvaa toimintaansa sekä perusteita avustuksen myöntämiselle.

Asukasosallisuuden avustusten hakuaika alkoi 1.4.2022 ja päätyi 30.4.2022. Hakemusten käsittelyn ja hakemuksia koskevan esityksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä hakijoiden sekä kaupungin muita avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa.

Avustusten hakijoille annettiin tavanomaista neuvontaa avustuksiin liittyen eikä asian valmistelijalla ole ollut asiaan tai asianosaisiin puolueettomuuden vaarantavaa tai esteellisyyden muodostavaa suhdetta. Lisäselvitysten pyytämisessä pyrittiin asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen.

Arabian Palvelu Oy tiedusteli sähköpostitse 9.3.2022 täyttääkö osakeyhtiö kaupungin asukasosallisuuden kriteerit, jotta he voisivat hakea avustusta asukastalon henkilökunnan palkkaan kaupungilta. Helsingin kaupungin puolesta heille vastattiin, että asukasosallisuuden avustuksia käsitellään kokonaisuutena ja hakemusten perusteella. Lisäksi vastauksessa todettiin, että kaupunginhallitus päättää asiasta joulukuun kokouksessaan. Arabian Palvelu Oy:lle lähetettiin myös asukasosallisuuden avustuslajit ja -kriteerit. Helsingin kaupunginhallituksen avustusten yleisohjeen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) mukaan avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille ja osakeyhtiöille, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan yleisesti hyödyllistä.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että kaupunginhallitus olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on ollut sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen, että kaupunginhallituksen vahvistamien asukasosallisuuden avustuskriteerien mukainen. Kaupunginhallituksen päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Stäng

Kaupunginhallitus 12.12.2022 § 872

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi asukasosallisuuden avustuksia vuoden 2023 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija
      euroa
Arabian asukastalot ry
      62 650
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry
      16 250
Hertsikan Pumppu -osuuskunta
      30 250
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry
      50 250
Kaarela-Seura ry
      66 200
Kalliolan Setlementti ry
    104 900
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry
      12 500
Konala-Seura ry
      30 250
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för     Invånarna I Kronohagen ry
      32 000
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry
      51 300
Kytösuontien Pysäköinti Oy
      32 500
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry
      43 900
Laajasalo - Degerö Seura ry
      35 500
Lauttasaari-Seura ry
      19 250
Malminkartanon asukasyhdistys ry
      35 000
Maunula-Seura ry
        9 500
Myllypuro-Seura ry
      58 100
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry
      25 000
Pohjois-Haaga Seura ry
      14 000
Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry
      21 650
Roihuvuori-seura ry
      54 500
Tapanilan Kylätila ry.
      52 500
Toimintakeskus Semja ry
      43 650
Töölön kaupunginosat - Töölö ry
      35 500
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry.
      30 000
Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulu
      71 500
Yhteismaa ry
        8 500
Östersundom-seura ry
      13 700

Lisäksi kaupunginhallitus hylkäsi seuraavien hakijoiden avustushakemukset: Vesaisten Helsingin piiri ry, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry, Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry, Stiftelsen Elsebo sr, Meilahti-seura - Sällskapet Mejlans ry, Arabian palvelu Oy, Puistola-Seura ry ja Föreningen Luckan r.f.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Veli-Matti Hurtig, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 32627

veli-matti.hurtig@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus Arabian Palvelu Oy
2. Sopimus kerhotiloista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.