Avustuksen myöntäminen, kaupunginkanslia, asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2023

HEL 2022-011685
Ärende 19. / 263 §

Oikaisuvaatimus viestintäjohtajan päätökseen asukasosallisuuden pienavustuksesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Konala-Seura ry:n oikaisuvaatimuksen koskien viestintäjohtajan pienavustuspäätöstä 17.2.2023 (§ 11). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Konala-Seura ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien viestintäjohtajan pienavustuspäätöstä 17.2.2023 (§ 11). Viestintäjohtaja päätti olla myöntämättä seuran hakemaa 3 000 euron pienavustusta.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Konala-Seura ry on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Avustushakemus ja viestintäjohtajan päätös

Konala-Seura ry haki asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa asukastilan varustamiseen toisella isolla näytöllä.

Viestintäjohtaja perusteli päätöksessään 17.2.2023 (§ 11) Konala-Seura ry:n avustushakemuksen hylkäämistä seuraavasti: Helsingin kaupunginhallituksen (28.10.2019 § 723) avustusten yleisohjeen mukaan käyttöomaisuuden hankintaa ei rahoiteta avustuksella, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena. Konala-Seura ry:lle on jo myönnetty vuodelle 2021 asukasosallisuuden pienavustusta samaan käyttötarkoitukseen 3 000 euroa ja ei ole tarkoituksenmukaista myöntää uudelleen avustusta samaan käyttötarkoitukseen.

Oikaisuvaatimus

Konala-Seura ry on pyytänyt oikaisemaan viestintäjohtajan päätöstä siten, että seuralle myönnetään asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa näytön hankkimiseksi.

Konala-Seura ry toteaa oikaisuvaatimuksen perusteluissa, että sille on myönnetty vuonna 2021 asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa, jolla hankittiin näyttö asukastilaan. Näytön näkyvyysalue on osittaisella väliseinällä olevan asukastilan toinen puoli, jota on käytetty kokous- ja yleisötilaisuuksissa, kuten työväenopiston, kaupungin ja järjestöjen toiminnassa. Yli puolet asukastilasta jää näytön näkyvyysalueen ulkopuolelle.

Tilanne muuttui helmikuussa 2023, kun liikekeskus vuokrasi viereisen liikehuoneiston toiselle yrittäjälle. Konalan asukastilan kokoustila on kaventunut merkittävästi ja tilassa on jouduttu tekemään järjestelyjä, jotta kaikilla osallistujilla olisi näköyhteys näytölle. Konala-Seura ry pitää toisen näytön hankkimista välttämättömänä, sillä useissa tilaisuuksissa on niin paljon yleisöä, että yksi näyttö ei riitä tilan kaventumisen vuoksi.

Helsingin kaupunki on myöntänyt Konala-Seura ry:lle asukasosallisuuden yleisavustusta 30 250 euroa asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin vuodelle 2023. Muista toiminnasta aiheutuvista kuluista yhdistys vastaa itse. Asukastilaa tarjotaan veloituksetta kokoontumistilana järjestöille, eri ryhmien harrastustoimintaan sekä asukkaille kokoontumispaikkana.

Avustuskriteerit

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.

Asukasosallisuuden pienavustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden parantaminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Päätöksen perusteleminen

Pääsääntöisesti asukasosallisuuden avustuksia ei myönnetä käyttöomaisuuden hankintaan. Helsingin kaupunginhallituksen avustusten yleisohjeen (kaupunginhallitus 28.10.2019 § 723) mukaan käyttöomaisuuden hankintaa ei rahoiteta avustuksella, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena.

Konala-Seura ry:n avustushakemuksella on haettu avustusta toistamiseen käyttöomaisuuden hankintaan. Seuralle myönnettiin samaan käyttötarkoitukseen asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa vuonna 2021, jolloin viestintäjohtaja näki tarkoituksenmukaiseksi myöntää pienavustus uuden asukastilan toimintaedellytyksien tukemiseen.

Hakijan oikaisuvaatimuksessa esittämät perustelut tilassa tapahtuneissa muutoksissa ei ole sellainen tarkoituksenmukaisuussyy, että katsottaisiin perustelluksi poiketa kaupunginhallituksen yleisohjeesta käyttöomaisuuden hankkimiseksi avustuksella.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että viestintäjohtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on ollut sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen, että kaupunginhallituksen vahvistamien asukasosallisuuden avustuskriteerien mukainen. Viestintäjohtajan päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 14.04.2023 § 16

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää Kalliolan Setlementti ry:lle asukasosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa aluelähtöisen ympäristötyön mallin tukemiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toimintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosallisuuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukasosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden parantaminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Kalliolan Setlementti ry on hakenut 3 000 euroa aluelähtöisen ympäristötyön mallin toteuttamiseen. Myönnetty pienavustus kohdentuu alueen asukasosallisuutta edistävän tapahtuman kustannuksiin. Tavoitteena on alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja viihtyvyyden parantamiseen.

Avustuksella edistetään kaupunginosan eri toimijoiden yhteistyötä, joka tukee alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden kehittämistä sekä lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa asioihin. Lisäksi toiminta tarjoaa asukkaille mahdollisuuden lähiympäristönsä elävöittämiseen ja viihtyisyyden parantamiseen. Hakemus täyttää asukasosallisuuden avustuskriteerit.

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 17.02.2023 § 11

Lisätiedot

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32627

veli-matti.hurtig@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 11.05.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 32627

veli-matti.hurtig@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus Konala-Seura ry

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.