Kokoonpano, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto, vuonna 2023 alkava toimikausi

HEL 2022-011887
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 286 §

Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden för mandattiden som börjar 2023

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden enligt följande:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Saml.
Mukhtar Abib
Marit Hohtokari
2.
Saml.
Laura Varjokari
Jouni Nevalainen
3.
Gröna
Kirsi Majander
Okko-Pekka Karvonen
4.
Gröna
Ilmo Jokinen
Pirkko Telaranta
5.
SDP
Sinikka Vepsä 
Eero Kiuru
6.
SDP
Esa Lehtopuro
Peppi Tervo-Hiltula
7.
VF
Maija Karhunen
Seppo Koskinen
8.
Sannf.
Marko Ekqvist 
Tanja Heiskanen
9.
Mia Laine
Risto Airikkala

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande
Laura Varjokari
Vice ordförande
Sinikka Vepsä

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleder sin verksamhet 1.1.2023. Enligt den förvaltningsstadga som stadsfullmäktige godkände 16.3.2022 (62 §) och som träder i kraft 1.1.2023 har sektorn en social-, hälsovårds- och räddningsnämnd med en räddningssektion och en sektion för individärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmiljösektorn såsom en ny servicehelhet till den nya sektorn.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden svarar för vissa ärenden som gäller ändringssökande i social-, hälsovårds- och räddningssektorn och för andra myndighetsärenden.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

 1. har kommunen som hemkommun,
 2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
 3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

 1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden eller utskottet,
 2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
 3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Stäng

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 747

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Kok.
Mukhtar Abib
Marit Hohtokari
2.
Kok.
Laura Varjokari
Jouni Nevalainen
3.
Vihr.
Kirsi Majander
Okko-Pekka Karvonen
4.
Vihr.
Ilmo Jokinen
Pirkko Telaranta
5.
SDP
Sinikka Vepsä 
Eero Kiuru
6.
SDP
Esa Lehtopuro
Peppi Tervo-Hiltula
7.
Vas.
Maija Karhunen
Seppo Koskinen
8.
PS
Marko Ekqvist 
Tanja Heiskanen
9.
Kesk.
Mia Laine
Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Laura Varjokari
Varapuheenjohtaja
Sinikka Vepsä
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.12.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi