Kokousajat, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 2023

HEL 2022-012085
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 33 §

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2023

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontuu kevätkaudella 2023 kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

  • 6.2.2023 klo 17.00
  • 27.2.2023 klo 17.00
  • 27.3.2023 klo 17.00
  • 15.5.2023 klo 17.00
  • 5.6.2023 klo 17.00

Kokous alkaa kuitenkin aikaisintaan kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Stäng

Detta beslut publicerades 22.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi