Poistumisturvallisuusselvitys, Siltamäen palvelutalo H-rakennus Peltokyläntie 4, Itäkeskuksen palvelutalo

HEL 2022-012164
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Itäkeskuksen palvelutalo, Siltamäen yksikkö, Peltokyläntie 4 H, 00740 Helsinki

Riskhanteringschef

Päätös

koskevat Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kohdetta Itäkeskuksen palvelutalo Siltamäen yksikkö osoitteessa Peltokyläntie 4 H, 00740 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitys 14.10.2022
- määräaikainen palotarkastus 2.11.2022

Itäkeskuksen palvelutalon Voikukantien yksiköstä muuttaa 25 asukasta Peltokyläntie 4 H-rakennukseen Voikukantien kiinteistön remontin ajaksi. Asukkaat ovat muistisairaita ja heidän toimintakykynsä on arvioitu poistumisturvallisuusselvityksessä kaikkien osalta täysin avustettaviksi. Henkilökuntaa yksikössä on ympärivuorokautisesti, vähimmillään yöaikaan kaksi hoitajaa, yksi kummassakin kerroksessa.

Peltokyläntie 4 H on vuonna 2014 valmistunut kaksikerroksinen hoitolaitosrakennus, jossa on 1. kerroksessa 13 asukashuonetta ja 2. kerroksessa 12 asukashuonetta.
Rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevat yhteiset tilat, keittiö- ja ruokalatilat, saunatilat sekä teknisiä tiloja. Rakennuksesta on kaksi erillistä poistumisreittiä. Asukashuoneet on palo-osastoitu osiin jaolla EI15 rakentein. Tilat on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla ja sammutuslaitteistolla. Kohteessa oli aiemmin sisäinen palovaroitinjärjestelmä, mutta se muutettiin automaattiseksi paloilmoittimeksi asukasprofiilin muutoksen myötä alkuvuodesta 2023. Automaattisen paloilmoittimen hälytys paikannetaan keskukselta rakennuksen B-portaan ovilla tai henkilökunnan toimiston lisänäyttölaitteelta.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa lisäaikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Detta beslut publicerades 04.04.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 09 310 31375

marja.tuomisto@hel.fi

Beslutsfattare

Pekka Itkonen
riskienhallintapäällikkö

Bilagor

1. Liite 1. Yleiset ehdot

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.