Hankinta, kamerat ja kameratarvikkeet media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetuskäyttöön, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3

HEL 2022-012305
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Hankinta, kamerat ja kameratarvikkeet media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetuskäyttöön, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 3

Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti Canonin peilittömien kameroiden lisähankinnasta media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opetuskäyttöön tarjouspyynnön mukaisesti Verkkokauppa.com:lta (1456344-5).

Hankinnan kokonaishinta on 23769,66 € (alv. 0% tarjouksen tekohetkellä).

Päätöksen perustelut

Kyse on Canonin peilittömien kameroiden lisähankinnasta, koska opetuksessa tarvittavia peilittömiä kameroita, niiden objektiiveja ja valokuvan perusopetuksen kameroiden laukkuja ei ole vielä tarpeeksi. Laitteet korvaavat jo poistetut vanhentuneet kamerat ja tulevat suuremman opiskelijajoukon käyttöön, kuin mitä valokuvaopetuksen parissa oli aiemmin - taustalla Kullervonkadulle muutto ja kaluston jakaminen kahteen osoitteeseen.

Kameratarvikkeiden hankintamenettelynä käytettiin kevennettyä kilpailutusta. Hankintaehdotus pyydettiin kolmelta eri toimijalta: Rajala Pro Shop Suomelta, Verkkokauppa.com Oyj:ltä ja Fotonordic Oy:ltä. Hankintaehdotukset pyydettiin sähköpostitse. Määräaikaan mennessä hankintaehdotus saatiin kaikilta kolmelta toimittajalta.

Verkkokauppa.com Oyj lähetti tarjouksen kuudesta Canon EOS R6 -järjestelmäkamerasta, kuudesta Canon RF 24-70 mm f/2.8L IS USM -zoom-objektiivista, kahdesta Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivista, Canon RF16mm F2.8 STM -laajakulmaobjektiivista ja 14 Lowepro Nova 180AW II, musta kameralaukusta.

Fotonordic Oy lähetti tarjouksen kuudesta Canon EOS R6 -järjestelmäkamerasta, kuudesta Canon RF 24-70 mm f/2.8L IS USM -zoom-objektiivista, kahdesta Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivista, Canon RF16mm F2.8 STM -laajakulmaobjektiivista ja 14 Lowepro Nova 180AW II, musta kameralaukusta.

Rajala Pro Shop Suomi lähetti tarjouksen kuudesta Canon EOS R6 -järjestelmäkamerasta, kuudesta Canon RF 24-70 mm f/2.8L IS USM -zoom-objektiivista, kahdesta Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivista, Canon RF16mm F2.8 STM -laajakulmaobjektiivista ja 14 Lowepro Nova 180AW II, tai vastaavan kokoisesta kameralaukusta.

Verkkokauppa.com:n tarjoama kokonaisuus soveltuu media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetuskäyttöön ja se täyttää pyydetyt ominaisuusvaatimukset tarjouksellaan:

6 kpl Canon EOS R6 -järjestelmäkamera, runko
6 kpl Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM -zoomobjektiivi
2 kpl Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivi
2 kpl Canon RF 16mm F2.8 STM -laajakulmaobjektiivi
14 kpl Lowepro Nova 180AW II, musta kameralaukku

Tarjouskilpailussa mukana olleista kokonaisuuksista Verkkokauppa.com:n tarjoama on edullisin.

Detta beslut publicerades 19.10.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jussi Virtanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 27919

jussi.virtanen@hel.fi

Beslutsfattare

Jussi Virtanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6

Bilagor

1. Tarjoukset peilittömistä kameroista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.