Toivomusponsi, kouluterveydenhoitajien lisääminen kouluihin

HEL 2022-013027
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 342 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kouluterveydenhoitajien lisäämisestä kouluihin

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.11.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään 2.11.2022 nuorten aloitteita, kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottaman toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä kouluterveydenhoitajia kouluihin niin, että niissä on vähintään yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 koululaista kohti."

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Lausunnoissa todetaan, että Helsingissä terveydenhoitajakohtainen oppilasmäärä noin 500 oppilasta, täyttäen aiemmat suositukset 600 oppilaasta kouluterveydenhoitajaa kohden. THL julkaisi uudet suositukset kouluterveydenhoitajien määrästä huhtikuussa 2023, uuden suosituksen ollessa 460 oppilasta yhtä kouluterveydenhoitajaa kohden. Tämä voi jatkossa nostaa esiin tarpeen esittää lisäystä kouluterveydenhoitajien määrään. Henkilöstön saatavuutta koskevat haasteet ovat jossain määrin hidastaneet palveluvelan purkua. Kouluterveydenhoitajia siirrettiin vuonna 2022 hetkellisesti koronarokotustehtäviin, mutta syyskuusta 2022 alkaen kaikki terveydenhoitajat ovat jälleen kouluilla. Kouluterveydenhoitajien vakansseja on myös lisätty vuonna 2022.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 11.04.2023 § 71

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien kouluterveydenhoitajien lisäämistä:

"Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta lisätä kouluterveydenhoitajia kouluihin niin, että niissä on vähintään yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 koululaista kohti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että terveydenhoitajien riittävä resursointi kouluilla on tärkeää palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Helsingin kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakohtainen oppilasmäärä on tällä hetkellä keskimäärin noin 500 oppilasta, mikä alittaa sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen.

Koronapandemiaan liittyvien rokotustehtävien aikana kouluterveydenhoitajia siirrettiin useassa jaksossa pois perustyönsä ääreltä, mikä on mahdollisesti vaikuttanut negatiivisella tavalla lasten ja nuorten kokemukseen kouluterveydenhuollon palvelun saatavuudesta. Syksyllä 2021 kouluterveydenhuollon henkilöstö vastasi 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista ja niihin liittyvistä tehosterokotuksista. Tammikuussa 2022 koronarokotukset laajennettiin alle 12-vuotiaden koululaisten ikäryhmään. Rokotustehtäviin varattiin henkilöstöresurssia elokuun 2022 loppuun saakka. Syyskuusta 2022 lähtien kaikki terveydenhoitajat ovat olleet jälleen kouluilla, ja palveluvelan purku käynnistyi terveydenhoitajien palattua perustehtävänsä pariin.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta nostaa esiin kouluterveydenhoitajien vaihtuvuuteen liittyvät haasteet palvelutoiminnan järjestämisessä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä on laajalti pulaa, ja kouluterveydenhuollon henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin tai toiselle työnantajalle on lisääntynyt. Henkilöstön vaihtuvuus tuottaa katkoja palvelujen saatavuuteen kouluilla, mitä ei suoraan pystytä ratkaisemaan vakanssien määrää lisäämällä.

Kouluterveydenhuollon resursointi Helsingin kaupungilla

Kouluterveydenhoitajien määrää lisättiin Helsingissä hoito- ja palveluvelkarahalla vuonna 2022 yhteensä 17 vakanssilla. Terveydenhoitajien vakanssien kokonaismäärä kouluterveydenhuollossa on tällä hetkellä 116. Lukuvuonna 2022–2023 helsinkiläisten peruskoululaisten määrä on 57 686 oppilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman mitoitussuosituksen mukaan kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohti tulisi olla korkeintaan 600 oppilasta. Vuonna 2022 lisättyjen vakanssien myötä kouluterveydenhuollossa on onnistuttu pienentämään terveydenhoitajakohtaista oppilasmäärää, ja laskennallisesti Helsingin kouluterveydenhuolto yltää kansallisen suosituksen mukaiseen mitoitukseen vakanssikohtaisen oppilasmäärän ollessa tällä hetkellä alle 500 oppilasta.

Koronapandemiaan liittyvän hoito- ja palveluvelan purkaminen kuitenkin jatkuu, mistä syystä vähintään nykyisen vakanssimäärän säilyttäminen on erittäin tärkeää. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että sosiaali- ja terveysministeriö päivittää kouluterveydenhuollon mitoitussuositustaan vuoden 2023 aikana, jolloin ero Helsingin kouluterveydenhuollon terveydenhoitajaresurssien ja sosiaali- ja terveysministeriön mitoitussuosituksen välillä kapenee. Tämä voi jatkossa nostaa esiin tarpeen esittää lisäystä terveydenhoitajien määrään.

Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien resursoinnissa ja palvelun saatavuudessa keskeinen kysymys on henkilöstön saatavuus. Henkilöstön vaihtuvuus on suurta, ja rekrytointihaasteet ovat jossain määrin hidastaneet kouluterveydenhuollon palveluvelan purkua. Palvelustrategian mukaisesti henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta pyritään edelleen vahvistamaan hyödyntämällä toiminnassa tunnistettuja pitovoimatekijöitä ja varmistamalla kaupungin palkkakilpailukyky talousarvion sallimissa rajoissa.

Kouluterveydenhuollon resurssien kohdentaminen kouluille

Vuodesta 2023 lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus muodostuu pääosin valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta, ja Helsinki joutuu palvelujen järjestämisvastuussa varautumaan yhä tiukentuvaan taloudelliseen toimintaympäristöön.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että kouluterveydenhuollon vähimmäistaso ja tasalaatuisuus turvataan siten, että käytettävissä olevilla resursseilla voidaan tuottaa laadukkaita palveluja ja siten entistä paremmin edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että käytettävissä olevien resurssien kohdentamisessa huomioidaan vaihteluväli koulujen oppilasmäärässä ja vahvistetaan terveydenhoitajien läsnäoloa kouluilla. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta arvioi, että kouluterveydenhuollon resursseja tulee jatkossakin allokoida pyrkien tasalaatuisen palvelun tuottamiseen toiminnassa arvioitujen tarpeiden mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi

Toimivat ennaltaehkäisevät palvelut ja matalan kynnyksen palvelujen saatavuus lasten ja nuorten luonnollisissa toimintaympäristöissä ovat keskeisessä asemassa lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä."

Esittelijä
vs. sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot

Terja Hannola, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 39043

terja.hannola@hel.fi

Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 050 363 8669

tuula.salmivaara-pesonen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.02.2023 § 48

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien kouluterveydenhoitajien lisäämistä:

Kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022. Nuorten aloitteisiin liittyen kaupunginvaltuusto on edellyttänyt selvitettävän mahdollisuutta lisätä kouluterveydenhoitajia kouluihin niin, että niissä on vähintään yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 koululaista kohti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että terveydenhoitajien riittävä resursointi kouluilla on tärkeää palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Helsingin kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakohtainen oppilasmäärä on tällä hetkellä keskimäärin noin 500 oppilasta ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajakohtainen opiskelijamäärä on keskimäärin 570 opiskelijaa, mitkä alittavat THL:n suosituksen, joka on 600 oppilasta.

Koronapandemiaan liittyvien rokotustehtävien aikana kouluterveydenhoitajat siirrettiin hetkellisesti pois työpisteiltään kouluilta, mikä on mahdollisesti vaikuttanut negatiivisella tavalla lasten ja nuorten kokemukseen kouluterveydenhuollon palvelun saatavuudesta. Syyskuusta 2022 lähtien terveydenhoitajat ovat olleet jälleen kouluilla, ja palveluvelan purku käynnistyi terveydenhoitajien palattua perustehtävänsä pariin.

Kouluterveydenhuolto ja psykososiaalinen oppilashuolto Helsingissä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Jatkossakin Helsingin kaupungin on hyvä seurata näiden ammattikuntien valtakunnallisen mitoituksen toteutumista. Näillä palveluilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Hanne Savunen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22432

hanne.savunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi