Yleiset Helsingin ennakkoäänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

HEL 2022-013234
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 851 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Myllypuron, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Kanneltalossa sijaitsevan Kannelmäen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Itiksessä, Kappakeskus Mall of Triplassa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Ruoholahdessa, Ostoskeskus Munkkivuoressa ja Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa sekä Designmuseossa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika on 22.3.–28.3.2023. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mukaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut.

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 13.1.2023 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen niin, että järjestyksenpito on mahdollista ja vaalimainontakielto toteutuu.

Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Oikeusministeriön ohjeistus korostaa myös, että ennakkoäänestyspaikat ovat mahdollisimman pysyviä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat tulee valita siten, että äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus pystytään takaamaan ja että järjestelyt myös näyttävät äänestäjien silmissä turvallisilta.

Helsingin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen verkosto on aikaisemmin perustunut kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin, joita ovat täydentäneet Posti Oyj:n ostopalveluna perustamat ennakkoäänestyspisteet. Helsingin kaupunki perusti ensimmäisen kerran kaikki kaupungissa sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa Posti Oyj:n luovuttua ennakkoäänestyksen järjestämisestä.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kaupunginkirjastot. Esitetään yleisten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 23 kaupunginkirjastoon. Suurin osa niistä on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kaupungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista Pihlajamäen nuorisotaloon, Kaupungintalolle ja Kallion virastotalolle.

Mahdollisuutta perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka Helsingin alueella sijaitseviin kauppakeskuksiin on selvitetty. Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin on tarjolla mahdollisuus perustaa ennakkoäänestyspaikka seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycenter, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Itis, Kauppakeskus Mall of Tripla, Kauppakeskus Redi, ja Kauppakeskus Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänestyspaikka Munkkivuoren ostoskeskukseen. Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteestä 1.

Kaupunginkirjastojen, kaupungin muiden tilojen ja kauppakeskusten lisäksi on Helsingille tarjottu mahdollisuus perustaa vuoden 2023 eduskuntavaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka Eduskuntatalon lisärakennuksen Pikkuparlamentin tiloihin. Esitetään, että yleinen ennakkoäänestyspaikka perustetaan myös Pikkuparlamentissa sijaitsevaan Kansalaisinfoon.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Näiden toimien perusteella on päädytty esittämään 35 liitteessä 1 mainittua paikkaa yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi