Valtuustoaloite, Helsingin rahankäytön avoimuuden lisääminen

HEL 2022-013635
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 455 §

V 16.8.2023, Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite Helsingin kaupungin rahankäytön avoimuuden lisäämisestä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuutta lisätä Helsingin kaupungin rahankäytön avoimuutta esimerkiksi toteuttamalla kaupungin verkkosivuille valtion tutkibudjettia.fi -sivuston kaltainen palvelu, josta kaupunkilaiset voivat helposti tutustua kaupungin rahankäyttöön, sekä tutkimalla muita mahdollisuuksia tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus talousarvioesityksen eri valmisteluvaiheissa arvioida uuden talousarvioesityksen tuomia muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Helsingin kaupungin talousarviovalmisteluun on voinut tutustua kaupungin verkkosivuille ladattujen PowerPoint diaesitysten, talousarviokirjan, tilinpäätöskirjan sekä talousarvio- ja tilinpäätöstiivistelmien kautta.

Helsingin ja kaikkien muidenkin Suomen kaupunkien ja hyvinvointialueiden taloutta voi tarkastella laajasti tutkihallintoa.fi -palvelussa. Palvelusta löytyy tietoa kuntien talousarvioista, talouden toteumasta vuosineljänneksittäin ja tilinpäätöksistä, talous-, väestö- ja työllisyysrakenteesta sekä rahankäytöstä eri palveluihin. Sivustolla voi myös vertailla kuntia keskenään.

Valtuusto päättää talousarvion sitovuudesta. Toimialamalliin siirtymisen myötä sitovuustaso talousarviossa on pääsääntöisesti toimialakokonaisuus. Lautakunnat päättävät talousarvion tarkemmasta kohdentamisesta palvelukokonaisuuksille ja palveluille. Kevään 2023 aikana on selvitetty mahdollisuuksia tuottaa nykyisin käytössä olevilla järjestelmillä talousarvioehdotuksesta 2024 visuaalisempaa-, ja palvelukokonaisuustasolle avaavaa materiaalia päätöksentekijöiden käyttöön. Helsingin talousarvion 2024 sisällöstä pyritään tekemään Helsingin verkkosivulle esitys, jossa kuntalaiset ja valtuutetut voivat tutkia Helsingin kaupungin talousarvion sisältöä. Esitys pyritään laatimaan siten, että talousarvion eri valmisteluvaiheiden väliset muutokset ovat havaittavissa.

Lisäksi talousarviosta tuotetaan kattavasti esittelymateriaalia verkkosivuille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi