Valtuustoaloite, imetysmyönteisyyttä työpaikoille

HEL 2022-013946
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 454 §

V 30.8.2023, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite imetysmyönteisen ilmapiirin edistämisestä työpaikoilla

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy edistämään imetysmyönteistä ilmapiiriä omilla työpaikoillaan sekä tekee konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi vauvan imetyksen ja maidon pumppaamisen mahdollistamiseksi työpäivän aikana. Samalla kaupunki voi toimia suunnannäyttäjänä ja kannustaa helsinkiläisiä yrityksiä ja muita työantajia imetysmyönteisyyteen.

Helsingin kaupungilla on erilaisia työtehtäviä, joissa työajat ja työaikajärjestelyt voivat olla erilaisia. Nämä reunaehdot huomioiden on töihin palaavan mahdollista jatkaa imettämistä töihin paluusta huolimatta. Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin ei sisälly imetystaukoja koskevia määräyksiä, mutta imettäjän on mahdollista käyttää virka- ja työehtosopimusten mukaisia taukoja myös imetykseen. Niiden pituus, sijoittaminen, niistä poikkeaminen ja lepoaikojen korvaaminen määräytyvät sovellettavien virka- ja työehtosopimusten sekä työaikalain mukaisesti. Monissa tehtävissä on mahdollista tehdä työtä myös monipaikkaisesti, jolloin imettäminen on luonnollisesti helpommin järjestettävissä.

Useissa työtehtävissä työaika voidaan järjestää myös liukuvana. Tällöin työvuoroluettelojen käyttämisen sijasta työntekijä tai viranhaltija voi liukuma-aikojen puitteissa päättää työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Työpaikoilla on lisäksi käytössä erilaisia taukotiloja, joita on mahdollista hyödyntää työn luonteesta riippuen. Monissa taukotiloissa on käytössä myös jääkaappi.

Elokuussa 2022 tuli voimaan perhevapaauudistus, jonka tavoitteena on jakaa perhevapaita tasaisemmin vanhempien kesken. Lisäksi uudistus on mahdollistanut entistä paremmin perhe-elämän ja työnteon yhdistämisen. Nykyisin on mahdollista valita kunkin tilanteeseen sopivia ratkaisuja, jotka edesauttavat erilaisten yksilöllisten ja perheiden tilanteisiin sopivien vaihtoehtojen käyttämistä.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on perhevapaita koskevat määräykset, joita sovelletaan samalla tavoin työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Kunnan henkilöstöllä on oikeus saada perhevapaita työsopimuslain mukaisesti sairausvakuutuslaissa säädetyiksi äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausiksi.

Helsingin kaupunki huomioi eri elämänvaiheissa olevien työntekijöiden yksityiselämän ja työn yhteensovittamisen myönteisellä suhtautumisella erilaisiin järjestelyihin mukaan lukien monipaikkaisen työn tekemisen tehtävissä, joissa se sopii työn luonteeseen.

Kaupungin henkilöstö vastasi huhtikuussa 2023 anonyymiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn. Kyselyssä kartoitettiin, kokivatko työntekijät työpaikan tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi, onko työntekijöillä syrjintäkokemuksia ja miten vaikuttavina he pitivät työpaikan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Kyselyn tuloksista paljastui paljon positiivista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanteesta. Erinomaisena onnistumisena voidaan nähdä muun muassa se, että vastaajat kokivat onnistuneensa työn ja muun elämän yhteensovittamisessa erittäin hyvin.

Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa laadukasta ja hyvää työelämää. Tässä työssä joustot ja nimenomaan työaikajoustot ovat yksi tärkeä elementti. Edellä kuvatun selosteen perusteella ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin aloitteen johdosta, vaan edistää jo olemassa olevia keinoja ja hyvää työnantajapolitiikkaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Kati Virtanen, vt. henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 0405929416

kati.virtanen2@hel.fi