Valtuustoaloite, imetysmyönteisyyttä työpaikoille

HEL 2022-013946
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 204 §

Ledamoten Reetta Vanhanens motion om positiv inställning till amning på arbetsplatser

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Reetta Vanhanen och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad främjar en positiv inställning till amning på sina arbetsplatser och vidtar konkreta åtgärder för att göra det möjligt att till exempel amma ett spädbarn och pumpa mjölk under arbetsdagen. Samtidigt kan staden vara en föregångare och uppmana företag och andra arbetsgivare i Helsingfors till amningspositivitet.

Vid Helsingfors stad förekommer åtskilliga arbetsuppgifter med olika arbetstider och arbetstidsarrangemang. Inom ramen för arbetstiderna går det att fortsätta amma också efter att man återvänt till arbetet. De kommunala kollektivavtalen innehåller inga bestämmelser om amningspauser, men det går bra att amma under de pauser som föreskrivs i kollektivavtalen. När pauserna hålls och hur långa de är, avvikelser från dem och ersättningen av vilotiderna fastställs enligt arbetstidslagen och de kollektivavtal som tillämpas. I många uppgifter är det också möjligt att arbeta multilokalt, vilket naturligtvis gör det lättare att ordna med amningen. Stadsstyrelsen konstaterar att staden bör se till att det blir lättare att kombinera arbetsliv och amning i alla arbetsuppgifter och att anställda som återvänder till arbetet efter en familjeledighet vet att de kan fortsätta amma om de vill. Det är viktigt att det finns en lugn plats på arbetsplatsen eller i pausrummet där man exempelvis kan pumpa mjölk.

I flera uppgifter är det dessutom möjligt med flexibel arbetstid. I så fall gör man inte upp några listor med arbetsturer, utan den anställde eller tjänsteinnehavaren kan inom ramen för flextiderna själv bestämma när arbetsdagen börjar och slutar. Dessutom har arbetsplatserna olika slags pausrum, som man kan utnyttja beroende på arbetets karaktär. Många pausrum är även försedda med kylskåp.

En reform av familjeledigheterna trädde i kraft i augusti 2022. Syftet med reformen är att familjeledigheterna ska fördelas jämnare mellan föräldrarna. Dessutom har reformen gjort det enklare att kombinera familjeliv och arbete. I dag finns det lämpliga lösningar att välja för olika situationer, och olika individer och familjer kan utnyttja de alternativ som passar deras situation.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn innehåller bestämmelser om familjeledigheter. Dessa tillämpas utan åtskillnad på anställda och tjänsteinnehavare. Kommunens personal har i enlighet med arbetsavtalslagen rätt till familjeledighet under sådana moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperioder och perioder för särskild moderskapspenning som avses i sjukförsäkringslagen.

Genom en positiv inställning till olika arrangemang tar Helsingfors stad hänsyn till de behov anställda i olika livssituationer har för att förena privatliv och arbete. Till exempel kan de anställda arbeta multilokalt om deras uppgifter tillåter det.

Stadens personal besvarade en anonym enkät om jämlikhet och likabehandling i april 2023. Syftet med enkäten var att ta reda på om de anställda upplever att arbetsplatsens atmosfär präglas av jämlikhet och likabehandling, om de har utsatts för diskriminering och hur effektiva de bedömer att de åtgärder som vidtagits för att främja jämlikhet och likabehandling är. I enkätens resultat kunde man utläsa mycket positivt om hur det står till med jämlikhet och likabehandling. Exempelvis kan det anses vara en utmärkt framgång att respondenterna ansåg att de hade lyckats bra med att kombinera arbete och övrigt liv.

Helsingfors stad vill erbjuda sina anställda ett högklassigt och gott arbetsliv genom hela karriären. Flexibilitet och särskilt flexibla arbetstider utgör ett viktigt element i denna strävan.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfullmäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen väckts.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 471

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisäys esittelijän perustelujen toisen kappaleen loppuun:

"Kaupunginhallitus toteaa, että työelämän ja imetyksen yhdistämistä tulee helpottaa kaikissa työtehtävissä, ja varmistaa, että perhevapaalta palaavat tuntevat mahdollisuutensa jatkaa halutessaan imetystä. On tärkeää, että työpaikalta tai taukotiloista löytyy esimerkiksi maidon pumppaamisen mahdollistava rauhallinen tila tai paikka."

Poistetaan toiseksi viimeisestä kappaleesta:
"Edellä kuvatun selosteen perusteella ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin aloitteen johdosta, vaan edistää jo olemassa olevia keinoja ja hyvää työnantajapolitiikkaa.”

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

07.08.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kati Virtanen, vt. henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 0405929416

kati.virtanen2@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.09.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Kati Virtanen, tf direktör för personalpolitik, telefon: 0405929416

kati.virtanen2@hel.fi