Tutkimuslupa, Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi

HEL 2022-013991
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä väitöskirjatutkimukselle osallistuvan budjetoinnin pelillistämisen mahdollisuuksista

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** väitöskirjatutkimukselle ”Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi” päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee asiantuntijahaastattelujen tekemistä Helsingin kaupunginkanslian viestintäosastolla. Haastatteluihin valikoidaan henkilöitä, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa OmaStadia. Yhteyshenkilönä on osallistuvan budjetoinnin kehittämispäällikkö.
Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää pelillisyyttä osallistuvan budjetoinnin prosessissa motivoimaan kaupunkilaisten osallistumista. Pelillisyys voi tuottaa kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia etuja ja antaa prosessille merkitystä. Tutkimuksessa on tarkoitus haastatella OmaStadin suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleita kaupungin asiantuntijoita sekä kaupunkilaisia. Haastattelujen ja AS-IS analyysin perusteella luodaan malli pelillisyyden hyödyntämisestä digitaalisessa osallistumisprosessissa ja analysoidaan pelillistämisen hyötyjä ja rajoitteita.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla väitöksen hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupungille.

- Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

-Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Detta beslut publicerades 13.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 - 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 22.11.2022, tietosuojaseloste
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.