Avustuksen myöntäminen, nuorisopalvelut, projektiavustukset 2022-2023, Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry

HEL 2022-014072
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 7 §

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustuspäätöksen 2022–2023 muuttaminen

Ungdomssektionen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto jatkoi Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle myönnetyn projektiavustuksen (8.12.2022, § 31) käyttöaikaa 15.6.2024 asti ja muutti koulutukseen kohdistetun osuuden käyttötarkoituksen segregaatiota ehkäisevän ja yhdenvertaisuutta sekä moninaisuutta lisäävän seminaarin järjestämiseksi.

Ohjeita avustuksen saajalle

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 30.6.2024 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiavustusselvityslomakkeella. Projektilla tulee olla kirjanpidossa oma kustannuspaikka, josta projektiavustuksen käyttöä voidaan seurata. Selvitys liitteineen toimitetaan osoitteeseen kansalaistoiminta@hel.fi tai postitse Kumppanuusyksikkö / Nuorisopalvelut, PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki.

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä, Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisiä avustusperiaatteita (www.hel.fi/nuorisonavustukset):

Avustusta saavan on käytettävä projektissaan Helsinki-kehystunnusta, joka käyttöohjeineen löytyy osoitteesta:

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves ja Matteus Pellikka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Nuorisojaosto myönsi joulukuussa 2022 Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle vuosille 2022-2023 suunnatun 38 750 projektiavustuksen pandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamien tuhoisien vaikutusten korjaamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Avustus päätettiin kohdentaa kolmeen osa-alueeseen; helsinkiläisten nuorisojärjestöjen kouluttamiseen 8 000 euroa, yhdistysten yhteisen loma-aikojen leiriesitteen tekemiseen 10 000 euroa sekä yhdistyksille lainattavien telttojen hankkimiseen 20 750 euroa.

Yhdistys ei toteuttanut suunniteltuja useita lyhyitä tietoiskutyyppisiä koulutuksia, koska jäsenistöstä nousi toive niiden sijaan yhdestä kokopäiväisestä seminaarista, jossa käsiteltäisiin ajankohtaisia aiheita vuorovaikutteellisesti.

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry hakee projektiavustuksen käytön pidentämistä 15.6.2024 asti.

Toimivalta ja avustukseen liittyvät päätökset

Hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet.  Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita.  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten tasa-arvoa, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, sitoudutaan noudattamaan YK:n lasten oikeuksien sopimuksen toteutumista, edistetään fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta, edistetään kaikkien mahdollisuutta toimia ja harrastaa turvallisemmassa tilassa, kunnioitetaan kaiken elävän hyvinvointia, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään, torjutaan ilmastonmuutosta sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja tehdään toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla suojataan tiedot ja järjestelmät hyvin, toimitaan vastuullisesti, avoimesti ja hyvän osallistavan hallintotavan mukaisesti, ei sallita rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2023, § 178)

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee päätöksen yli 3 000 euron avustuksista. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2021)

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2022 § 31

Stäng

Detta beslut publicerades 09.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Mer information fås av

Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 89132

virpi.talasmaki@hel.fi

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 89053

markku.toivonen@hel.fi

Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 09 310 23056

tuulia.saves@hel.fi