Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kuuleminen, elintarvikelaki 56 § ja 59 §, Dar Dmana Lihakauppa Oy / Dardmana Lihakauppa

HEL 2022-014188
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Dar Dmana Lihakauppa Oy:lle/Dardmana Lihakauppa elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Enhetschef

Päätös

Toimija

Dar Dmana Lihakauppa Oy, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki, y-tunnus 3150662-9

Elintarvikehuoneisto

Dardmana Lihakauppa, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Dar Dmana Lihakauppa Oy on vastaanottanut Latviasta naudanlihaerän, joka ei täytä asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia.

Puuttuvan salmonellatutkimustodistuksen vuoksi naudanlihaerä määrätään hävitettäväksi, käytettäväksi valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai palautettavaksi lähtömaahan.

Määräaika

Naudanlihaerän palautuksesta on sovittu elintarviketurvallisuusyksikön kanssa ja naudanlihaerä on palautettu takaisin lähtömaahan toimijan toivomuksen mukaisesti 24.11.2022. Naudanlihaerän palautuksen yhteydessä on tehty asiakirja, josta on lähetetty kuva valvojalle 24.11.2022. (Liite 1 Naudanlihan palautus 24.11.2022)

Täytäntöönpano

Päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Dar Dmana Lihakauppa Oy on elintarvikealan toimija, joka maahantuo Latviasta naudan ja broilerin lihaa. Dar Dmana Lihakauppa Oy:n maahantuomat lihat tarkastettiin valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa 22.11.2022 Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön toimesta (Liite 2 Tarkastuskertomus 22.11.2022). Toimijan myymälätiloissa havaittiin seuraava erä lihaa:
-leikattu naudanliha 90/10 Halal (beef trimming 90/10 Halal), 72,3 kg, eränumero L-0638.
Toimijalla oli esittää lihasta kaupallinen asiakirja, mutta toimijan esittämä salmonellatutkimustodistus ei ollut yhdistettävissä lihaan ja kaupalliseen asiakirjaan.

Havaitun epäkohdan vuoksi viranhaltija päätti 23.11.2022 asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (Liite 3 Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 23.11.2022). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa puuttuva salmonellatodistus 25.11.2022 mennessä ennen asian lopullista ratkaisua. Toimija esitti 23.11.2022 salmonellatodistuksen, joka ei ollut yhdistettävissä lihoihin ja kaupalliseen asiakirjaan.

Kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu elintarvikelain (297/2021) 56 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä asian kiireellisyyden takia. Elintarvikkeiden viimeinen käyttöpäivä oli 26.11.2022. Asian kiireellisyyden vuoksi sekä toimijan ollessa ulkomailla, toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa näkemyksensä asiaan sähköpostitse 24.11. ennen päätöksen tekoa (Liite 4 Dar Dmana Lihakauppa Oy:n mielipiteen kuuleminen asiasta sähköpostitse 24.11.2022). Toimija ei toimittanut näkemystään asiaan, mutta toimijan työntekijä Hiwa Kezh ilmoitti puhelimitse, että toimija on sopinut lihan toimittajan kanssa lihan palautuksesta toimittajalle saman päivän aikana.

Päätöksen perustelut

Toimijalla ei ollut esittää naudanlihaerään yhdistettävissä olevaa asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaista salmonellatutkimustodistusta. Toimija ei ollut erää vastaanottaessa tarkistanut erän asiakirjojen lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja oma-aloitteisesti palauttanut erää lähtömaahan.

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 artiklan 8 mukaan elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille Suomessa mm. naudan, sian ja siipikarjan lihaa, sulkien pois raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha, on noudatettava seuraavia salmonellaa koskevia sääntöjä:
1. Naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos.
2. Naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että lähettävässä laitoksessa lainsäädännön mukaiset mikrobiologiset kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

Komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien, lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin mukana on oltava asetuksen liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 27, 56, 59, 64, 75, 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artikla

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, ettei asian osalta ole jatkotoimenpiteitä, sillä Dar Dmana Lihakauppa Oy on palauttanut salmonellatutkimustodistusta vailla olleet naudanlihat lähtömaahan 24.11.2022.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Dar Dmana Lihakauppa Oy:lle

Detta beslut publicerades 01.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ville-Markus Valtonen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 31041223

ville-markus.valtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Naudanlihan palautus 24.11.2022
2. Tarkastuskertomus 22.11.2022
3. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös 23.11.2022
4. Dar Dmana Lihakauppa Oy:n mielipiteen kuuleminen asiasta sähköpostitse 24.11.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.