Hankinta, opinnäytetyön lunastaminen, Viikinkaari – Kaupunkimaisten ominaisuuksien lisääminen rakennettuun ympäristöön, asemakaavoitus, Kymp

HEL 2022-014245
Ärendet har nyare handläggningar
§ 17

Opinnäytetyön lunastaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti lunastaa Niina Ojasen opinnäytetyön ”Viikinkaari – Kaupunkimaisten ominaisuuksien lisääminen rakennettuun ympäristöön". Työ on valmistunut marraskuussa 2022 Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitokselle. Työn lunastushinta on 1 200,00 euroa.

Opinnäytetyön lunastaminen maksetaan tililtä: 407900-2812000010-2812200000.

Päätöksen perustelut

Diplomityönä on suunnitelma Viikin Tiedepuiston alueelle. Alueelle on suunnitteilla muutoksia mm. Raide-Jokerin, Viima-ratikan ja yleiskaavan mahdollistaman rakentamispotentiaalin myötä. Viikinkaaren alue on raitioteiden solmukohta ja yleiskaavassa merkitty kantakaupunkimaiseksi alueeksi.

Tekijä kuvaa työtään:

”Nykyisellään Tiedepuiston alueelta löytyy muun muassa Helsingin yliopiston Viikin kampuksen rakennuksia, yliopistoa ja kaupunkilaisia palveleva kirjasto sekä historiallinen kartanomiljöö, Viikin kartano. Tästä huolimatta alue ei nykytilassaan tunnu kantakaupungiksi luonnehdittavalta. Tässä diplomityössä pyritään analysoimaan, millaisia ominaisuuksia kantakaupunkimaisella ympäristöllä on, ja miten niitä voitaisiin lisätä Viikin Tiedepuiston läpi kulkevan pääkadun, Viikinkaaren varrella, jota pitkin myös Raide-Jokeri tulee aikanaan kulkemaan. Yhtenä näkökulmana alueen kehittämisessä on myös Helsingin yliopiston ja yleisesti yliopistojen kehitysnäkymät. Aikoinaan kampusperiaatteiden mukaisesti, etäämmäs kaupungin keskustasta suunniteltu yliopistokampus tulee sulautumaan osaksi tiivistyvää kaupunkia, jolloin sen asema myös osana kaupunkikuvaa muuttuu.

Työn pääpaino on Viikinkaaren alueesta tehtävässä teoriapohjaisessa analyysissa ja sen pohjalta laaditussa suunnitelmaosiossa. Työn lähtökohtana on ollut pohtia, millaisia piirteitä eläväisellä kaupungilla on, miten ne toteutuvat nykyisellään Viikinkaaren alueella sekä miten niitä olisi mahdollista lisätä alueella, joka on nykyisin jo pitkälti rakennettu. Lisäksi olen laatinut yleiskaavassa rakennettavaksi määritellystä alueesta Tiedepuiston läheisyydessä yleissuunnitelman, jotta katualueen suunnitelmalla olisi laajempi konteksti.”

Diplomityö on erityisen ansiokkaasti laadittu ja saanut kiitettävän arvosanan. Tekijä on jatkanut diplomityössään asemakaavaosastolla harjoittelijana tekemäänsä työtä ja syventänyt sitä Viikinkaaren alueen suunnitelmassa. Diplomityön aihe oli asemakaavoituksen pohjoisen täydennysrakentamistiimin ehdotus ja sen taustalla on todellinen alueen kehittämistyö. Varsinkin konseptisuunnittelun ja kuvamateriaalin osalta materiaali on suoraan käyttökelpoista kaavatyön edistämisessä.

Opinnäytetyö tulee luovuttaa toimialalle sekä kirjallisessa että digitaalisessa muodossa. Toimialalla on oikeus hyödyntää ja käyttää opinnäytetyötä sekä siihen kuuluvaa digitaalista kuvamateriaalia suunnittelu- ja kehittämishankkeissa.

Detta beslut publicerades 01.12.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Antti Varkemaa , yksikön päällikkö , puhelin: 09 310 37053

antti.varkemaa@hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö