Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen palvelupäällikön virka, 2 tehtävää, työavain KANSLIA-01-48-22

HEL 2022-014993
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 134 §

Oikaisuvaatimus maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan päätökseen 22.12.2022 § 86 palvelupäällikön virkaan ottamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä va. maahanmuutto- ja työllisyys-asioiden johtajan päätöksestä 22.12.2022, § 86 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

********** on tehnyt kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen va. maahanmuutto ja työllisyysasioiden johtajan päätöksestä 22.12.2022, § 86 koskien palvelupäällikön virkaan ottamista.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehty perustuen asianosaisuuteen ja se on saapunut 5.1.2023 Helsingin kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan tekemä virkaan ottamispäätös 22.12.2022, § 86 on kumottava, koska oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan häntä on pidettävä virkaan valittuja ansioituneempana hakijana.

Oikaisuvaatimuksen mukaan virkaan valituilla henkilöillä on kummallakin ********** verrattuna selvästi vähäisempää sellaista työkokemuksen perusteella karttunutta osaamista, joka on merkityksellistä työvoima ja maahanmuutto -yksikön palvelupäällikön tehtävän hoitamisessa.

Asianosaisen vastine

Asianosaisia, eli virkaan valittuja ********** ja ********** on kuultu ennen asian ratkaisua. ********** on antanut kirjallisen vastineen oikaisuvaatimukseen, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Työllisyyden kuntakokeilun jatkolle 1.7.2023-31.12.2024 tehtiin syksyn yhteistoiminnassa mm. johtamisrakenteeseen liittyviä muutoksia. Kaupunginhallitus perusti kokeilun jatkoajalle määräaikaisia virkoja 14.11.2022, § 799. Tässä yhteydessä perustettiin työllisyyspalveluiden henkilöasiakaspalvelun johtamiseen kaksi uutta palvelupäällikön virkaa ja virkoihin laadittiin uudet tehtävänkuvat, joiden perusteella rekrytointi toteutettiin.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa todetaan, että virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Palvelupäällikön viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä tyydyttävä englannin ja ruotsin kielen taito.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että palvelupäällikön virassa edellytetään laajaa tuntemusta työllisyydenhoidon ekosysteemistä ja työelämän tarpeista.

Lisäksi ilmoitettiin, että tehtävän hoitaminen edellyttää vankkaa aiempaa kokemusta johtamisesta ja palveluiden kehittämisestä sekä kykyä toimia sujuvasti verkostoissa ja esiintyä vakuuttavasti.

Hakuilmoituksessa kuvailtiin tehtävää siten, että hakijalla on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kehittää toimintaa näkemyksellisesti sekä viedä läpi muutoksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Lisäksi tehtävää kuvailtiin siten, että palvelupäälliköllä on osaamista yhdistää suuren mittakaavan viranomaispalveluiden järjestämisen asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä onnistumisen mahdollistamista innostamalla henkilöstöä ja rakentamalla yhteistä toimintakulttuuria.

Valintamenettely

Palvelupäällikön virka oli julkisesti haettavana ajalla 15.11.-29.11.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi - palveluissa.

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 20 henkilöä. 19 hakijaa täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset. Hakemuksien perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa, joilla oli aiempaa johtamiskokemusta sekä kokemusta työllisyydenhoidon tehtävistä. Videohaastattelut toteutettiin ajalla 30.11.-5.12.2022. Videohaastatteluja arvioivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** sekä HR-suunnittelija **********

Ryhmähaastatteluun valittiin videohaastattelujen perusteella yhdeksän hakijaa, joilla arvioitiin olevan kokemusta palveluiden kehittämisestä sekä hyvät esiintymistaidot.

Ryhmähaastattelut toteutettiin 9.12.2022. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa ennen haastattelua. Ryhmähaastatteluja arvioivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** sekä HR-suunnittelija **********

Ryhmähaastattelujen perusteella seuraavaan vaiheeseen valittiin neljä hakijaa, joilla arvioitiin olevan syvällistä tuntemusta työllisyydenhoidosta sekä hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

Kärkihakijoille toteutettiin Psycon Oy:n henkilöarviointi, jonka jälkeen neljä kärkihakijaa haastateltiin henkilökohtaisesti 20.12.2022 valintaryhmän toimesta. Haastattelun suorittivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** kehittämispäällikkö ********** sekä HR-suunnittelija **********

Päätöksen perusteleminen ja virkaan valinnalle asetettujen edellytysten täyttyminen

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 180) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (KHO 2005:44).

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimittävällä on harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992/2017).

Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan valintapäätöksen perusteluista käy ilmi, että hakemuksen jätti 20 hakijaa, joista 19 hakijaa täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta ylimpien laillisuusvalvojien kannanottojen perusteella rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina (EOA 22.6.2006, dnro 13/4/05). Viranhakumenettelyn luonteeseen kuuluu lisäksi se, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin sekä muihin rekrytointiprosessin vaiheisiin. Videohaastatteluun kutsuttiin jo edellä todetun mukaisesti ne hakijat, joilla arvioitiin hakemusasiakirjojen perusteella tehdyn vertailun pohjalta olleen aiempaa johtamiskokemusta sekä kokemusta työllisyydenhoidon tehtävistä. Videohaastattelun perusteella tehdyn vertailun pohjalta kutsuttiin ryhmähaastatteluun, joilla arvioitiin olevan kokemusta palveluiden kehittämisestä sekä hyvät esiintymistaidot. Ryhmähaastattelujen perusteella seuraavaan vaiheeseen valittiin neljä hakijaa, joilla ryhmähaastattelun perusteella tehdyn vertailun pohjalta arvioitiin olevan syvällistä tuntemusta työllisyydenhoidosta sekä hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

********** toi hakuprosessin aikana systemaattisesti esille näkemyksensä työllisyyden ekosysteemistä rajoittaen sen tarkastelun ainoastaan työllisyyden viranomaistehtävään, vaikka työllisyyden ekosysteemillä tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta kuin vain työllisyyden viranomaistehtävää. Lisäksi hakuprosessissa hänen kuvaamansa palveluiden kehittämiskokemus rajoittui niin ikään työllisyyden viranomaistehtävään ja hän on avannut niitä oikaisuvaatimuksessa laajemmin kuin haastattelutilanteessa. Oikaisuvaatimuksessa ********** korosti myös Psycon Oy:n henkilöarviointia, mutta on syytä todeta, että henkilöarvioinnilla on vain valintaa tukeva merkitys, koska sen tarkoituksena on tuoda havaintoja henkilön persoonasta ja siten se on ollut osa kokonaisarviointia.

Virkaan ottamista koskevassa päätöksessä on selostettu tasapuolisesti jokaisen haastatellun hakijan ansiot sekä tosiasiallisesti vertailtu niitä suhteessa niin hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin myös toisiin hakijoihin kuvaamalla jokaisen haastatellun hakijan koulutus, tehtävän kannalta olennainen työkokemus sekä hakemuksen ja haastatteluiden perusteella tehty arviointi. Palvelupäällikön tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta johtamisesta ja palveluiden kehittämisestä ja niiden ohella tehtävässä edellytetään laajaa tuntemusta työllisyyden-hoidon ekosysteemistä ja työelämän tarpeista sekä kykyä toimia sujuvasti verkostoissa ja esiintyä vakuuttavasti. Tehtävän edellytysten lisäksi hakuilmoituksessa kuvailtiin tehtävää, mutta nämä kuvailevat tekijät eivät olleet valintaperusteena eivätkä sen vuoksi edellyttäneet hakijoiden vertailua niiden osalta.

Haastateltujen hakijoiden taitojen osalta päätöksessä on jokaisen haastatellun osalta kerrottu hänen koulutuksensa. Edelleen neljän kärkihakijoiden taitoina on päätöksessä selostettu kattavasti jokaisen haastatellun käytännön työkokemus sisältäen tiedot niin aikaisemmista kuin nykyisistä työpaikoista ja pääasiallisista työtehtävistä.

Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (mm. KHO 19.9.1997/2296). Pidempi kokemus ei myöskään automaattisesti tee hakijaa kokonaisuutena arvioiden vähemmän kokenutta hakijaa ansioituneemmaksi (mm. KHO 2005:44 ja KHO 25.3.2008/615). Päätöksen perusteluista käy nimenomaisesti ilmi, että virkaan valituilla henkilöillä on hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Virkaan valittu ********** on koulutukseltaan yhteiskunta-tieteiden maisteri (YTM), Kuopion yliopisto, 2008. Hän on toiminut va. palvelupäällikkönä Helsingin työllisyyspalveluissa 10/2022 lukien, jota ennen hän toimi Helsingin työllisyyspalveluissa palveluesihenkilönä. Tätä ennen hän on toiminut mm. Vantaan kaupungilla palveluesimiehenä ja Seure Henkilöstöpalveluissa useissa tehtävissä mm. johtajana, tuotejohtajana, palvelutuotannon johtajana ja henkilöstöjohtajana.

Virkaan valittu ********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM), Helsingin yliopisto, 2014. Hän on toiminut yksikön päällikkönä Helsingin kaupungin hankkeet ja vaikuttavuus- yksikössä 5/2020 lukien. Tätä ennen hän on toiminut mm. projekti-päällikkönä Helsingin kaupungilla, asiakkuuspäällikkönä Spring House Oy:llä sekä palveluesimiehenä ja projektipäällikkönä Vantaan kaupungilla ja tätä ennen projektipäällikkönä Aspa-säätiössä.

Palvelupäällikön valintapäätöksen perusteluista käy ilmi, että palvelupäällikön tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta johtamisesta ja palveluiden kehittämisestä ja niiden ohella tehtävässä edellytetään laajaa tuntemusta työllisyydenhoidon ekosysteemistä ja työelämän tarpeista sekä kykyä toimia sujuvasti verkostoissa ja esiintyä vakuuttavasti.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa kaventavat perustuslain 125.2 §:n yleiset nimitysperusteet. Perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua, joka on suoritettu palvelupäällikköjä valittaessa. Virkaan nimittävällä on harkintavaltaa, kuten edellä on todettu, muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. Niin suhteessa hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin hakijoiden keskinäisessä vertailussa virkoihin valittujen henkilön on katsottu olevan ansioitunein ja omaavan siten parhaat edellytykset palvelupäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

********** ja ********** on työllisyyden hoidon tuntemusta ja näkemystä työelämän tarpeista. Lisäksi ********** ja ********** osalta valintaprosessin aikana korostui laaja kokemus palveluiden kehittämisestä eri toimialoilla niin viranomaispalveluissa kuin julkishallinnon ulkopuolella. Työllisyyden ekosysteemit ovat kompleksisia ja normatiivista työllisyystehtävää laajempia, joissa johtaminen ja palveluiden kehittäminen sidosryhmien kanssa edellyttää kykyä viestiä uskottavasti ja laaja-alaisesti sekä systeemistä ajattelua. Tällaisessa toimintaympäristössä ********** ja ********** arvioitiin olevan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella parhaat edellytykset viran menestyksekkääseen hoitamiseen.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastatteluissa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella on katsottava, että virkoihin valituilla ********** ja ********** on parhaat edellytykset palvelupäällikön viran hoitamiseen.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Virkaan valitut täyttävät viralle asetetun muodollisen kelpoisuusvaatimuksen, yleisten nimitysperusteiden asettamat vaatimukset sekä muut hakuilmoituksessa esitetyt edellytykset.

Hakijoiden ansiovertailu on suoritettu asianmukaisesti ja päätös on perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Virkaan ottaminen on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä hakijoiden viran hoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Päätöksessä on selvitetty valituksi tulleen koulutus, työkokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet objektiivisesti osoitettavissa olevat ansiot ja seikat. Virkaan on valittu kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset parhaiten täyttävä eli ansioitunein hakija.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Työvoima ja maahanmuutto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja 22.12.2022 § 86

Päätös

Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastatteluissa osoitetun sopivuuden perusteella ********** palvelupäällikön määräaikaisiin virkoihin 5280,29 € tehtäväkohtaisella palkalla.

Virantoimitus alkaa 1.7.2023 lukien ja jatkuu 31.12.2024 saakka.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema olennaisesti muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä virkaan otettava on jo aikaisemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan tai virka täytetään enimmillään 12 kuukaudeksi, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Päätöksen perustelut

Kaksi uutta palvelupäällikön virkaa perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä Kh 14.11.2022, § 799. Virat on perustettu 1.7.2023-31.12.2024 kestäväksi määräajaksi.

Palvelupäällikön virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 15.11.2022-29.11.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Palvelupäällikön tehtävän osalta määräaikaiseen virkaan ottaa va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja **********

Viranhaltijan tehtävänä ovat palvelupäällikön tehtävät työllisyyden kuntakokeilussa. Palvelupäälliköt johtavat työparina työllisyyspalveluiden asiakaspalvelua ja strategisia asiakkuuksia yhdistämällä asiakkaiden tarpeet tulokselliseen palvelutuotantoon.

Palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen taito sekä tyydyttävä englannin ja ruotsin kielen taito.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi palvelupäälliköltä edellytetään laajaa tuntemusta työllisyydenhoidon ekosysteemistä ja työelämän tarpeista. Lisäksi palvelupäälliköllä tulee olla aiempaa kokemusta johtamisesta ja palveluiden kehittämisestä, sekä kyky toimia sujuvasti verkostoissa ja esiintyä vakuuttavasti.

Palvelupäällikön tehtävässä korostuu työllisyyden ekosysteemin ymmärrys, kyky kehittää toimintaa näkemyksellisesti sekä kyky viedä läpi muutoksia yhdessä sidosryhmien kanssa sekä henkilöstön innostaminen rakentamalla yhteistä toimintakulttuuria.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 20 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 19 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemuksien perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa, joilla oli aiempaa johtamiskokemusta sekä kokemusta työllisyydenhoidon tehtävistä. Videohaastattelut toteutettiin ajalla 30.11.–5.12.2022.

Videohaastatteluja arvioivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** sekä HR-suunnittelija ********** Ryhmähaastatteluun valittiin videohaastattelujen perusteella yhdeksän hakijaa, joilla arvioitiin olevan kokemusta palveluiden kehittämisestä sekä hyvät esiintymistaidot.

Ryhmähaastattelut toteutettiin 9.12.2022. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa ennen haastattelua. Ryhmähaastatteluja arvioivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** sekä HR-suunnittelija ********** Ryhmähaastattelujen perusteella seuraavaan vaiheeseen valittiin neljä hakijaa, joilla arvioitiin olevan syvällistä tuntemusta työllisyydenhoidosta sekä hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

Kärkihakijoille toteutettiin Psycon Oy:n henkilöarviointi, jonka jälkeen neljä kärkihakijaa haastateltiin henkilökohtaisesti 20.12.2022 valintaryhmän toimesta. Haastattelun suorittivat va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** HR-päällikkö ********** kehittämispäällikkö ********** sekä HR-suunnittelija **********

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikki henkilökohtaisesti haastatellut hakijat täyttävät palvelupäällikön viran kelpoisuusehdot. Heillä on ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen taito sekä tyydyttävä englannin ja ruotsin kielen taito.

Tehtävässä edellytettiin vankkaa aiempaa kokemusta johtamisesta. Kaikilla kärkihakijoilla on vahva johtamiskokemus, mutta heidän vahvuutensa johtajina ovat erilaisia. ********** vahvuuksia johtamisessa ovat henkilöstöjohtaminen ja strategian jalkauttaminen käytäntöön. ********** on vankkaa kokemusta viranomaisasiakaspalvelun johtamisesta. Myös ********** on kokemusta viranomaisasiakaspalvelun johtamisesta. ********** on asiakaspalvelujen johtamisen ohella perehtyneisyyttä Lean-filosofiaan. ********** vahvuuksia ovat strateginen johtaminen ja johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä. ********** on monipuolista työkokemusta eri organisaatioista.

Tehtävässä edellytettiin lisäksi kykyä toimia sujuvasti verkostoissa ja esiintyä vakuuttavasti. ********** viestinnässä korostuu selkeys ja johdonmukaisuus. ********** vuorovaikutus on selkeää. Lisäksi heidän esiintymisessään korostui näkemyksellisyys kyvyssä argumentoida asioiden syy-seuraussuhteita.

Palvelupäällikön tehtävässä edellytetään laajaa tuntemusta työllisyydenhoidon ekosysteemistä ja työelämän tarpeista. ********** on vahvaa työllisyydenhoidon tuntemusta ja näkemystä työelämän tarpeista. Työllisyyden hoidon tuntemuksen ja näkemyksen työelämän tarpeista lisäksi ********** osalta valintaprosessin aikana korostui kokemus palveluiden kehittämisestä erilaisissa työllisyyden ekosysteemeissä.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastatteluissa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset palvelupäällikön viran hoitamiseen on **********

Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja ********** katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annukka Sorjonen, Va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja , puhelin: 310 84800

annukka.sorjonen@hel.fi

Karoliina Ruuskanen, HR-päällikkö, puhelin: 310 25277

karoliina.ruuskanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Annukka Sorjonen, va. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja , puhelin: 09 310 84800

annukka.sorjonen@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k
2. Oikaisuvaatimus 5.1.2023, saate
3. Oikaisuvaatimus 5.1.2023, liite, päätöspöytäkirja
4. Hakijaluettelo
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.