Tapahtumayhteistyösopimus, Stafettkarnevalen 2023

HEL 2022-015165
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Tapahtumayhteistyösopimus - Stafettkarnevalen 2023

Motionstjänstchef

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti solmia Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ja Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f:n välisen tapahtumayhteistyösopimuksen Stafettkarnevalen - tapahtuman järjestämisestä Helsingissä 19.-20.5.2023.

Yhteistyön arvolisäveroton arvo on 10 000 euroa (+alv), joka maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden tapahtumayhteistyölle varatuista määrärahoista (sisäinen tilaus 2921300301).

Päätöksen perustelut

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikunnallinen koululaistapahtuma tukee hyvin tätä strategista tavoitetta.

Yhteistyön tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan Helsingin kaupunkikulttuuri on keskeinen hyvän elämän mahdollistaja. Se rakentaa Helsingin omaleimaisuutta, tekee kaupungista houkuttelevamman matkailijoille, edistää kaupunkilaisten osallisuutta, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä, vähentää segregaatiota ja edistää kaupunkilaisten sitoutumista Helsinkiin. Tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä toimiva tapahtumien alusta.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Stafettkarenvalen Euroopan suurin vuosittain järjestettävä koululiikuntatapahtuma. Olympiastadion on Stafettkarnevalenin kotikenttä ja kahden päivän aikana tapahtumassa on noin 12000 lähtöä. Osallistujia on noin 9000 eri viesteissä ja oppilaat tulevat ympäri Suomea suunnilleen 200 eri koulusta. Tapahtumaa ei voisi järjestää ilman 200 vapaaehtoista toimitsijaa.

Stafettkarnevalin tavoitteena on painottaa iloa, joukkuehenkeä, ystävyyttä sekä koulujen yhteenkuuluvuutta urheilun ja liikkumisen merkeissä. Tämä on erityisen tärkeää tänä päivänä kun korkeat tulospaineet ovat iso osa nykypäivän urheilua.

Stafettkarnevalen haluaa myös houkutella lisää nuoria harrastamaan urheilua ja tällä tavalla antaa urheiluseuroille korvaamatonta tukea jäsenten rekrytointiin. Monen maamme huippu urheilijan nimet löytyvät Stafettkarnevalenin tuloslistoista.

Stafettkarnevalen on osallistava tapahtuma, johon koko koulu on tervetullut. Stafettkarnevalen on niin paljon enemmän kuin perinteinen juoksu- tai viestikilpailu. Tapahtumaan sisältyy myös muun muassa näyttävä kaikkien koulujen hauska sisäänmarssi, kilpailumielinen koulujen välinen huutosakkikilpailu, maskottikilpailu, kielikylpykoulujen osallistuminen sekä sovelletut viestikilpailut.

Stafettkarnevalenin tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä ja suvaitsevuutta yhteiskunnassa ja samalla vahvistaa suomenruotsalaista identiteettiä. Stafettkarnevalen haluaa myös innostaa koululaisia terveelliseen ja liikunnalliseen elämään.

Toimintasäännön kohtien 3.3.1. ja 10.1. mukaisesti liikuntapalvelupäällikkö tekee liikuntaan aktivointi -palvelua koskevat päätökset ja allekirjoittaa päätöksen perusteella tehtävät sopimukset voimassa olevien hankintavaltuuksien rajoissa.

Detta beslut publicerades 09.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Rehn, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Beslutsfattare

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö

Bilagor

1. 2023_Stafettkarnevalen_yhteistyösopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.