Kaupungin omavelkainen takaus, Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45

HEL 2023-000014
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 71 §

Beviljande av proprieborgen till bolaget Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bevilja bolaget Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45 stadens proprieborgen på högst 40 000 000 euro för investeringsutgifter för byggande av ett skolhus för Englantilaisen koulun säätiö sr för att ordna undervisning. Proprieborgen beviljas för att täcka de långfristiga lån som lyfts för att finansiera investeringsutgifterna, inklusive räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Löptiden för lånen som tas ut får vara högst 30 år.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Bakgrund

Helsingfors stadsfullmäktige fattade 22.6.2022 (188 §) beslut om ett avtal om fortsatt beredning av ett skolhusprojekt för Englantilainen koulu samt om skolhusets besittningsmodell. Enligt beslutet är utgångspunkten att ett separat aktiebolag bildas för en investering i en privat utbildningsanordnares skolfastighet. Skolhusbolaget ingår i stadskoncernen som ett dotterbolag till Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors. Målet med besittningsmodellen är att skolhusbolagets aktieägare (Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Englantilaisen koulun säätiö sr) tillsammans genomför projektet samt sörjer för att skolbyggnaden underhålls väl och att dess ägarvärde bevaras under dess livscykel. Bolaget Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45 bildades 17.11.2022.

Genomförande och finansiering av projekten samt behövliga garantier

Man har planerat att projektet ska genomföras utanför stadens eget investeringsprogram. Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors har ansvarat för planeringen av projektet i enlighet med avtalet för den fortsatta beredningen mellan staden och bolaget (stadsstyrelsen 14.12.2020, 876 §). Skolhusprojektets investeringskostnader beräknas uppgå till cirka 40 000 000 euro.

Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45 lämnade 20.12.2022 in en ansökan om stadens proprieborgen på högst 40 000 000 euro för investeringsutgifter för byggande av ett skolhus för Englantilaisen koulun säätiö sr för att ordna undervisning. De lån för vilka man nu ansöker om stadens borgen är kalkylerade enligt de projektplaner som staden tidigare godkänt. Bolaget ansöker om den långfristiga finansiering som det behöver för att genomföra projektet hos finansinstitut. Kostnaderna i projektets inledningsfas kan tillfälligt täckas med en koncernkontolimit som staden beviljar. Finansdirektören har 22.12.2022 (107 §) beslutat om att bevilja finansiering.

Statsstöd och 129 § i kommunallagen

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande gäller reglerna om statligt stöd endast om stödmottagaren är ett företag, det vill säga en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av dess rättsliga ställning och hur den finansieras. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 6–12).

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande kan allmän utbildning som anordnas inom ett nationellt utbildningssystem som finansieras och står under tillsyn av staten betraktas som en icke-ekonomisk verksamhet. EU-domstolen har slagit fast att staten genom att upprätta och upprätthålla ett sådant system för offentlig undervisning som i regel finansieras med medel ur den offentliga budgeten och inte av eleverna eller deras föräldrar, inte avser att bedriva verksamhet i vinstsyfte utan endast att uppfylla sina sociala, kulturella och utbildningspolitiska uppgifter gentemot sina medborgare (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkt 28).

Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45 använder den finansiering som beviljas endast till kostnader för att bygga ett skolhus som ska användas för att ordna offentlig undervisning. Det skolhus som Fastighets Ab Eliel Saarinens väg 41-45 låter bygga kommer att hyras ut i sin helhet för ordnande av offentlig undervisning. Staden hyr lokalerna av bolaget och fostrans- och utbildningssektorn ger Englantilaisen koulun säätiö nyttjanderätt till lokalerna genom en koncession mellan sektorn och stiftelsen för den tid som behövs för att ordna undervisning. Det bolag som låter bygga skolhuset anses inte bedriva ekonomisk verksamhet och i den finansiering som bolaget får ingår inte sådant statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som föreslås inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. För borgen krävs i det här sammanhanget inga motsäkerheter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan betydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till beskrivningen ovan om bolagets syfte och verksamhetens natur.

Behörighet och delegering

Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld.

Stadsstyrelsen har för avsikt, om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, att i sitt verkställighetsbeslut bemyndiga stadsjuristen att underteckna borgensförbindelserna.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 147

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle Englantilaisen koulun säätiö sr:n opetuksen järjestämistä varten rakennettavan koulutalon investointimenoja varten enintään 40 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen. Omavelkainen takaus myönnetään investoinnin rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-aika saa olla enintään 30 vuotta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31025641

tuomo.makinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Pipsa Kotamäki, finanssekreterare, telefon: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, telefon: 09 31025641

tuomo.makinen@hel.fi