Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 2, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2023

HEL 2023-000137
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 2 toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset 5.5.-12.5.2023

Chefen för småbarnspedagogik område 2

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2 päätti sulkea määräaikaisesti seuraavat toimipisteet:

Toimipiste
Suljettuna
Peruste
Päiväkoti Kannel
5.5.2023
kehittämispäivä
Perhepäivähoito Kaarela
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Kolkka
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Taneli
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Lassi
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Niitty
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Muksulaakso
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Pacius
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Munkkivuori
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Muusa
5.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Lehtisaari
8.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Ruusu
8.5.2023
kehittämispäivä
Päiväkoti Kuninkaantammi
12.5.2023
kehittämispäivä

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 9.9.2021 § 101 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

Detta beslut publicerades 21.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katri Kartano, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 44611

katri.kartano@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Järviluoto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2