Hankinta, tilojen, alueiden sekä pinta-alojen käsitteiden ja koodistojen määrittelyn asiantuntijatyö, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-000154
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, tilojen, alueiden sekä pinta-alojen käsitteiden ja koodistojen määrittelyn asiantuntijatyö

Enhetschef

Päätös

Rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1 yksikön päällikkö hyväksyi Gravicon Oy:n tarjouksen ja päätti, että Gravicon Oy:n kanssa tehdään tilojen, alueiden sekä pinta-alojen käsitteiden ja koodistojen määrittelyn asiantuntijatyön hankintasopimus. Hankinnan arvo on 59 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kohteena oleva asiantuntijatyö liittyy Helsingin kaupungin johtaman, valtionvarainministeriön rahoittaman hankkeeseen "Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi". Hankkeessa on mukana 23 kuntaa. Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeeseen kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi seuraavat kunnat ja kaupungit: Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kirkkonummi, Lahti, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki, Sysmä, Tampere, Turku, Tuusula, Vantaa, Ylöjärvi ja Äänekoski.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen hankintasopimuksen. Hankintasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 5.1.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-000154 / Tilojen, alueiden sekä pinta-alojen käsitteiden ja koodistojen määrittelyn asiantuntijatyö. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle tarjoajalle. Asetettuun määräaikaan 24.1.2023 klo 12.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti Gravicon Oy. Saadusta tarjouksesta laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Sopimuskumppanin valinta

Koska saapui yksi (1) tarjous, tarjousten vertailua ei suoriteta.

Sopimuskumppaniksi valitulta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset, joita on edellytetty tarjouspyynnössä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1 yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 60 000 euron suuruisiin hankintoihin. Rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1 yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Detta beslut publicerades 31.01.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Alexandra Ora, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23792

alexandra.ora@hel.fi

Beslutsfattare

Aarno Alanko
yksikön päällikkö