Kokous- ja neuvottelutarjoilut pormestarille ja apulaispormestareille vuonna 2023, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-000618
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Pormestarin ja apulaispormestarien neuvottelutarjoilut vuonna 2023

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että pormestarin ja apulaispormestarien neuvotteluiden tarjoilut vuonna 2023 maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 seuraavasti:

 • pormestari enintään 25 000 € (projektilta 10500 1000 50201)
 • kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari enintään 8 000 € (projektilta 10500 1000 50203)
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari enintään 8 000 € (projektilta 10500 1000 50202)
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari enintään 8 000 € (projektilta 10500 1000 50204)
 • sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari enintään 8 000 € (projektilta 10500 1000 50205)

Lisäksi hallintojohtaja päätti, että tällä päätöksellä kumotaan hallintojohtajan päätös 10.8.2023, 12 §.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 § 284 hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 1 50 01 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 18.1.2023 § 9 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 1 50 01 (Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Kansliapäällikön 4.1.2021 § 2 päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Detta beslut publicerades 25.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Remes
hallintojohtaja