Hankinta, Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2023, kaupunginkanslia

HEL 2023-000717
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 61 §

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2023 hankitaan noin 420 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 620 000 euroa. Vuoden 2023 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Mitalit hankitaan 17.12.2020 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kultakeskus Oy:ltä. Kansliapäällikkö päätti 18.11.2020 (254 §) hyväksyä Kultakeskus Oy:n (0414941-9) tarjouksen Helsinki-mitaleiden valmistamisesta neljäksi (4) vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.1955 (§ 122) perustaa Helsinki-mitali - nimisen ansiomitalin ja hyväksyä Helsinki-mitalin jakoa koskevat määräykset. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.3.2014 (§ 253) Helsinki-mitalin myöntämisperusteet.

Kultainen Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi:

  • Helsingin kaupungin tai Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa oleville tai eläkkeelle siirtyneille henkilöille. Edellytyksenä mitalin myöntämiselle on 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungilla tai 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa.
  • Helsingin kaupungin hallintoelimissä toimiville tai toimineille luottamushenkilöille. Ehtona mitalin myöntämiselle on, että henkilö on toiminut Helsingin kaupungin tai sitä ennen kaupunkiin liitettyjen kuntien luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta.

Kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää myös muille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Julia Lövegren, tietoasiantuntija, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36059

leena.mallanen@hel.fi