Aukioloajat, Naulakallion lastenkodin erityisen huolenpidon (EHO) osastot Nordis A ja B, tilapäinen sulkeminen ajalla 18.1.2023 - 15.1.2024

HEL 2023-000742
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Lastensuojelun lastenkotitoimintaan kuuluvan Naulakallion lastenkodin erityisen huolenpidon (EHO) osastojen Nordis A ja Nordis B tilapäinen sulkeminen ajalla 18.1.2013-15.1.2024

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti Naulakallion lastenkodin EHO-osastojen Nordis A ja Nordis B tilapäisestä sulkemisesta seuraavasti: 18.1.2023-15.1.2024.

Naulakallion lastenkodin alaisuudessa toimivat EHO-osastot Nordis A ja Nordis B, Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 22, 00250 Helsinki, ovat suljettu tilapäisesti ajalla 18.1.2023-15.1.2024. Osastoilla on yhteensä 10 asiakaspaikkaa.

Päätöksen perustelut

Eho-yksikön tilapäisen sulkemisen syynä on vaikea henkilöstövaje. Osastoille ei ole saatu rekrytoitua tarpeeksi henkilökuntaa, jotta asiakas- ja työturvallisuus säilyisi.

Hallintosäännön 18 luvun 4§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 20.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 46170

minna.k.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja