Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Nimeäminen, Kaikukujan osion nimeäminen Hanna Castrénin portaikoksi, Siltasaariseura

HEL 2023-001460
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Siltasaariseura ry:n aloite, Kallion (11.) kaupunginosassa sijaitsevan Kaikukujan osan nimen muuttaminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätöksen perustelut

30.1.2023 päivätyssä Siltasaariseura ry:n aloitteessa esitetään Kallion kaupunginosassa sijaitsevan, Pengerkatua ja Porthaninkatua yhdistävän Kaikukujan portaikko-osuuden nimen muuttamista ja nimeämistä Kallion ensimmäisen oppikoulun perustajan Hanna Castrénin mukaan Hanna Castrénin portaikoksi.

Alueella on voimassa asemakaava nro 9699 vuodelta 1990, jossa puheena oleva alue on osoitettu Kaikukujaksi.

Aloitteesta on 12.4.2023 saatu nimistötoimikunnan lausunto. Nimistötoimikunta viittaa lausunnossaan Helsingin kaupungin vakiintuneisiin nimeämisperiaatteisiin. Niiden mukaan jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, jos henkilö on esimerkiksi tehnyt Helsingissä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatetaan myös periaatetta, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta, ellei nimenmuutosta puolla jokin erityinen, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai liikennejärjestelyiden muutoksiin liittyvä syy.

Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Kaikukujan nimi on tullut voimaan vuonna 1901, ja kadun osana toimivasta portaikosta on käynti osoitteeseen Kaikukuja 5 D. Tämä osoite on ollut käytössä Helsingin osoitejärjestelmän osana vuodesta 1912 lähtien, ja jos kadunnimen muutos toteutettaisiin aloitteessa ehdotetulla tavalla, tätä osoitetta käyttävien asukkaiden osoite muuttuisi.

Nimistötoimikunta toteaa lisäksi lausunnossaan, että Sörnäisten yhteiskoulun perustaja ja johtaja Hanna Castrénilla (1862–1943) on ollut merkittävä rooli Kallion ja Sörnäisten kaupunginosien kehittymisessä. Yhteistyössä asemakaavoituspalvelun kanssa nimistötoimikunta on selvittänyt, että näiden kaupunginosien alueella ei juuri nyt ole tiedossa Hanna Castrénin elämään liittyvää, ennestään nimeämätöntä paikkaa. Kallion kaupunginosassa sijaitsevat lisäksi jo Castréninkatu – Castrénsgatan (1901) ja Castréninpuistikko – Castrénslunden (1986), ja saman sukunimen sisältävä uusi kaavanimi saattaisi aiheuttaa sekaannusta.

Nimistötoimikunta ei suosita nimenmuutosta, vaan suosittelee aloitteentekijöitä selvittämään tässä kohtaa vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja esimerkiksi siellä, missä Hanna Castrénin perustaman oppilaitoksen ensimmäinen koulutalo sijaitsi.

Nimistötoimikunnan lausuntoon ja edellä esitettyyn viitaten ja ottaen huomioon nimistönsuunnittelun vakiintuneet periaatteet ja henkilöiden muistamista koskevat muistonimiperiaatteet, aloitteen kohteena olevan alueen käytössä olevan kaavanimen muuttamiselle Hanna Castrénin mukaan ei tällä hetkellä ole perusteita, eikä nimenmuutosta ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 12 mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

Detta beslut publicerades 24.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796

hanna.ikonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö