Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille ja johtajille 1.2.2023 lukien

HEL 2023-001635
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla hallinnon palvelujen päälliköille ja johtajille 1.2.2023 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti sijaisen määräämisestä hallinnon palvelujen päälliköiden ja johtajien osalta seuraavasti:

Hallintopäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • päätöksenteon tuki -yksikön päällikkö
 • juridinen tuki, yleishallinto ja erityislainsäädäntö alayksikön johtava lakimies
 • valmistelun tuki alayksikön johtava hallintoasiantuntija
 • juridinen tuki, sopimukset, hankinnat ja tietosuoja alayksikön johtava lakimies
 • tiedonhallinta, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • järjestämisen tuki, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Hankintajohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • operatiivisen hankinnan palvelut, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö,
 • strategisen hankinnan palvelut, yksikön päällikkö
 • kumppanuuspalvelut, asiakkuuspäällikkö
 • osto ja tilaus, ostopäällikkö

Henkilöstö- ja kehittämisjohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • työnantaja- ka työhyvinvointipalvelut, työnantajapolitiikan päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • henkilöstöresurssipalvelut, henkilöstösuunnittelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • kehittämisen tuki, yksikön päällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Talous- ja suunnittelujohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • talouden ja toiminnan suunnittelu, suunnittelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • talouden tuki, talouspäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • asiakasmaksut, asiakasmaksupäällikkö
 •  suunnittelu- ja kehittämispalvelut, yksikön päällikkö

Tietohallintojohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • ICT-kehityspäällikkö (vak. nro 043429), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • ICT-palvelupäällikkö (vak. nro 043428), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • tilastopäällikkö (vak. nro 035981), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Tukipalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • turvallisuus ja riskienhallinta, turvallisuuspäällikkö
 • tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • kuljetuspalvelut, kuljetuspalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • aulapalvelut, aulapalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät
 • toimistopalvelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät lisäys

Viestintä- ja osallisuuspäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • viestinnän yksikön päällikkö
 • osallisuus ja vuorovaikutus -yksikön päällikkö
 • viestinnän asiantuntija (vak. nro 037224)

Tarvittaessa hallintojohtaja määrää erikseen palvelun päällikön sijaiseksi viranhaltijan virka-asemaan perustuvia julkisen vallan käyttöä edellyttäviä tehtäviä varten.

Tämä päätös on voimassa 1.2.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa
hallintojohtajan 24.3.2022 tekemän päätöksen § 6.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun (hallintosääntö 5 luku 10 § 6 mom.) mukaan palvelukokonaisuuksien johtaja päättää palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä ja hallintojohtaja päättää
hallinnon palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 07.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Annina Rainos, johdon assistentti, puhelin: 09 310 43591

annina.rainos@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja