Lainojen myöntäminen, Väinämöisen kentän perusparannus, KOY Väinämöisen kenttä

HEL 2023-001723
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 430 §

Oikaisuvaatimus Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle myönnettyä lainaa koskevaan päätökseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Pro Hietaniemi ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen antamaa päätöstä 27.3.2023, § 203 lainan myöntämisestä Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pro Hietaniemi ry:llä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus kunnan jäsenenä. Oikaisuvaatimus on saapunut 24.4.2023 kaupungin kirjaamoon ja se on osoitettu kaupunginhallitukselle, joten oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen päätös 27.3.2023, § 203 lainan myöntämisestä Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle on kumottava, sillä kentän toiminnasta on annettu virheelliset tiedot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Suunnitteilla olevasta vuokra-ajan pidennyksestä ja muutoksista, mukaan lukien katsomon rakentaminen, ei ole tiedotettu eikä niistä ole kysytty mielipidettä alueen asukkailta, asukasyhdistyksiltä ja läheisiltä taloyhtiöiltä. Vuokrasopimuksen ehtoja ei ole noudatettu, vaan alueella on aiheutettu häiriöitä, vaaraa ja vahinkoa. Lisäksi toiminta sulkee valtaosan Töölön lapsia ja nuoria liikunnan ulkopuolelle.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut täydennyksen oikaisuvaatimukseensa 15.5.2023, jossa todetaan, että aikataulu kentän käyttäjien, kaupunkilaisten, yhdistysten ja viranomaisten selvitysten, kannanottojen ja mielipiteiden kokoamiseen ja raportointiin osoittautui liian lyhyeksi. Yhteenveto kaupunginhallitukselle toimitetaan myöhemmin.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole toimittanut lisäselvitystä.

Asianosaisen vastine

Asianosaista, eli lainansaajaa Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kenttää, on kuultu ennen asian ratkaisua. Asianosainen ei ole jättänyt asiassa kirjallista lausumaa.

Perustelut

Kaupunginhallitus myönsi Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle 27.3.2023, § 203 antamallaan päätöksellä 198 000 euron lainan osarahoitukseksi kenttäalueen peliolosuhteiden parantamiseen.

Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kenttä on kolmen helsinkiläisen jalkapalloseuran omistama yhtiö. Yhtiö vuokrasi Väinämöisen kentän alueen kaupungilta vuonna 2013 ja rakennutti sille tekonurmipinnoitetun jalkapallokentän. Kenttä on ollut pääosin seurojen junioripelaajien käytössä ja päivisin sitä ovat käyttäneet lähikoulut sekä muut jalkapallon harrastajat. Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kenttä on noudattanut yhtiön ja kaupungin välisiä maa-alueen vuokrasopimuksen ehtoja.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että kiinteistöosakeyhtiön toiminnasta olisi annettu virheelliset tiedot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen mukaan lainaa Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle ei tule väärin perustein tai puuttuvin tiedoin myöntää.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole kuitenkaan oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tarkemmin, mistä asiasta taikka mitkä kiinteistöosakeyhtiön toiminnasta annetut tiedot olisivat olleet virheellisiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty jalkapallo-olosuhteiden parannus on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös oikaisuvaatimuksessaan vastustanut Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentän kanssa tehdyn maa-alueen vuokrasopimuksen vuokra-ajan pidennystä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuokrasi Helsingin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan Väinämöisen kentän Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle jalkapallotoimintaa varten 1.5.2023─30.4.2033 väliseksi ajaksi 28.2.2023, § 32 tekemällään päätöksellä. Kenttä oli aiemmin vuokrattu Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle liikuntalautakunnan päätöksellä 12.2.2013, § 35 ajalle 15.3.2013─14.3.2028.

Maa-alueen vuokraus on tehty eri päätöksellä kuin se, josta Pro Hietaniemi ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen antamaa päätöstä 27.3.2023, § 203 tulisi muuttaa.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 203

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 198 000 euron lainan Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän perusparannushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että laina on kokonaan maksettu 30.4.2033.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.02.2023 § 31

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle KOY Väinämöisen kentän lainahakemuksesta, joka koskee Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän tekonurmimaton vaihtamista, noin 200 hengen katsomon rakentamista sekä alueen aitauksen ja valaistuksen parantamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 198 000 euron lainan myöntämistä KOY Väinämöisen kentälle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Väinämöisen kentän jalkapallo-olosuhteiden parantamiseksi.

KOY Väinämöisen kentän kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 495 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan kenttäyhtiön omistajien lainoituksella (237 000 euroa), yhtiön omalla pääomalla (50 000 euroa) sekä muilla avustuksilla (20 000 euroa)

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. 198 000 euroa on 40 prosenttia 495 000 eurosta.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty jalkapallo-olosuhteiden parannus on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

KOY Väinämöisen kenttä on hakenut Väinämöisen kenttää koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 30.4.2033 saakka. Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi