Hankinta, palveluverkon jatkosuunnittelu 1.1.2023 alkaen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-001972
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Asiantuntijapalvelun hankinta koskien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluverkon jatkosuunnittelua 1.1.2023 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia Granlund Oy:ltä konsulttityön, joka koskee Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelua ajalla 1.1.2023 – 30.6.2023.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on 39.000 euroa. Hankinnan kustannusarvio perustuu Granlund Oy:n antamaan tarjoukseen 16.12.2022. Toimeksianto sitoo osapuolia vasta, kun toimeksiantosopimus on allekirjoitettu.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on kilpailuttanut vuonna 2021 sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnittelun. Kilpailutuksen voitti Granlund Oy, joka on osallistunut vuosien 2021 ja 2022 aikana sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitteluun. Sopimusta ei ole mahdollista jatkaa.

Tällä päätöksellä tilattava jatkosuunnittelu on tarkoituksenmukaista tilata asiakokonaisuuteen jo perehtyneeltä palveluntuottajalta, jolla on sisältöön liittyvää erityisasiantuntemusta.

Toimialan vuoden 2023 palveluverkkosuunnittelun jatkotehtävät on hyväksytty ohjausryhmässä ja sisältävät seuraavia jatkoselvitystarpeita ja kehitystyötä:

 • Pelastustoimen palveluverkkosuunnitelman liittäminen kokonaisuuteen
 • Palveluverkkosuunnittelun lähtötietojen automatisointi
 • Tilannekatsaus / raportointipohjien kehittäminen
 • Suunnitteluprosessin jalkautus toiminnan suunnitteluun
 • Toimialayhteystyö ja suunnitteluprosessin linkittäminen kaupunkiyhteiseen rakentamisohjelman vuosikelloon
 • Ostopalvelujen kuten HUSin diagnostiikkapalvelujen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen sekä päivystyssairaaloiden liittäminen palveluverkkoon.

Hankinnasta tehdään toimeksiantosopimus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja Granlund Oy:n välillä. Sopimus on määräaikainen ja se päättyy, kun työ on työohjelman mukaisesti luovutettu tilaajalle, elleivät Osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa sisäinen tilapalveluhankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 24.05.2022, § 104.

Detta beslut publicerades 14.02.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 26307

carl.slatis@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja