Lahjoitus, generaattorit Ukrainaan, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-002069
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 123 §

Sähkövirran tuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettujen laitteiden lahjoitus Ukrainaan

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitokselle tarpeettomiksi jääneet 15 kappaletta aggregaatteja, 6 kappaletta työmaasähkökeskuksia sekä 3 kappaletta voimavirtajohtoja. Lahjoituksen arvo on yhteensä noin 15 400 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Generators of hope -kampanja

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuivat EU-parlamentin ja Eurocities-verkoston käynnistämään ”Generators of hope” -kampanjaan, jonka aikana kerättiin uusia ja käytettyjä sähkövirran tuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettuja generaattoreita ja laitteita Ukrainaan. Keräysaika pääkaupunkiseudulla oli 30.1.–10.2.2023.

Kaupungit pyysivät pääkaupunkiseudun alueen yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita lahjoittamaan Ukrainaan uusia taikka käytettyjä käyttökuntoisia generaattoreita, aggregaatteja, lämpöpuhaltimia ja muita lämmittimiä. Laitteet kerättiin Vantaalle Tuupakan varikolle, missä laitteet listattiin ja pakattiin lähetystä varten. Lista tavaraoista lähetetään sisäministeriön asiantuntijoille, jotka hyväksyttävät tavarat Ukrainan hallinnolla. Hyväksynnän jälkeen tavarat toimitetaan varikolta eteenpäin Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Helsingin kaupungin lahjoitus

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitokselta (Stara) löytyy 15 kappaletta käytettyjä aggregaatteja, 6 kappaletta työmaasähkökeskuksia sekä 3 kappaletta voimavirtajohtoja, joita Stara ei tarvitse enää omassa toiminnassaan ja jotka sopivat hyvin lahjotettaviksi. Pääosa lahjoitettaviksi tarkoitetuista aggregaateista korvataan paremmin liikkuvaan työhön soveltuvilla salkkumallisilla koneilla lahjoitettavien runkomallisten sijaan. Lahjoitettavien tavaroiden yhteenlaskettu uushankintahinta on noin 40 000 euroa. Käytettyinä lahjoituksen arvon arvioidaan olevan noin 15 400 euroa. Lista lahjoitettavista aggregaateista sekä muista tavaroista on liitteenä 1.

Toimivalta

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Stäng

Keskushallinto Pormestari 16.02.2023 § 13

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä sähkövirran tuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettujen laitteiden lahjoitusta Ukrainaan koskevan asian.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Helsingin kaupunki osallistui EU-parlamentin ja Eurocities-verkoston käynnistämään ”Generators of hope” -kampanjaan, jonka aikana kerättiin uusia ja käytettyjä sähkövirran tuotantoon ja lämmitykseen tarkoitettuja generaattoreita ja laitteita Ukrainaan. Myös Helsingin kaupungilta löytyy laitteita, joita kaupunki ei tarvitse enää omassa toiminnassaan ja jotka sopivat hyvin lahjotettaviksi.

Asian periaatteellisen merkityksen johdosta on tarkoituksenmukaista, että pormestari ottaa asiaa koskevan päätöksenteon esittelyynsä.

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 07.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Outi Jäppinen , erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36073

outi.jappinen@hel.fi

Bilagor

1. Lahjoitettavat tavarat

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.