Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsinki Partners Oy

HEL 2023-002086
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 46 §

Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsinki Partners Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila. Lisäksi paikalla oli Helsinki Partners Oy:n hallituksen jäsen Liisa Kivelä.
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Liisa Kivelä
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsinki Partners Oy

Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, § 189 perustaa Helsinki Partners Oy -nimisen osakeyhtiön ja yhdistää uuteen perustettuun yhtiöön Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminnot. Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli vuonna 2022.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn, tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, investointien, osaajien ja vierailijoiden houkuttelu Helsinkiin sekä kaupunkimarkkinoinnin ja sen vaikuttavuuden kehittäminen. Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön kehittäminen, kumppanuuksien hankinta ja hoito sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna Helsingin kaupungin sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian keskeiset tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on kasvattaa kaupungin sidosyksikkönä kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Tavoite:
Kaupungin vetovoiman edistäminen
Mittarit:
- kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla,
- tehtyjen investointien arvo,
- yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä,
- kv. tapahtumien määrä,
- vierailujen taloudellinen arvo

Tavoite:
Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit:
- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite:
Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit:
- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien
ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

Tavoite:
Riittävä vakavaraisuus
Mittarit:
- omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi