Virkasuhteen täyttäminen, Maunulan ala-asteen koulu, luokanopettaja, englanninkielinen opetus, KASKO-01-1469-22

HEL 2023-002225
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Virkasuhteen täyttäminen, Maunulan ala-asteen koulu, luokanopettaja, englanninkielinen opetus, työavain KASKO-01-1469-22

Områdeschef för grundläggande ubildning 4

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettaja, englanninkielinen opetus, virkaan (vakanssinumero 003132) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan, englanninkielinen opetus, virka (vakanssinumero 003132) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Maunulan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englanninkielisen opetuksen luokanopettajan tehtävät Maunulan ala-asteen koulussa.

Englanninkielisen luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (OPH-1435-2022).

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on seitsemällä (7) hakijalla. Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoiset seitsemän hakijaa. Videohaastatteluista tehdyn kokonaisarvion perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme (3) hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 8.-9.2.2023 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on useamman vuoden kokemus luokanopettajan tehtävistä englanninkielisessä opetuksessa. Kaikilla kolmella hakijalla on koulutuksen antamat edellytykset ja valmius opettaa ala-asteen kaikkia eri vuosiluokkia. **********

Luokanopettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä toisten luokanopettajien ja aineopettajien kanssa opetusta Maunulan ala-asteen koulussa. Hänen tehtävänään on yhdessä englanninkielisen luokanopettajien tiimin kanssa kehittää opetusta ja oppimisen arviointia opetussuunnitelman mukaan. Tehtävässä korostuu oppilaitten ikätasosta johtuen kasvattajan rooli opetuksen ohella. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Maunulan ala-asteen toimintakulttuurissa korostuu yhdessä tekeminen ja oppilaitten osallisuus sekä suvaitsevaisuuteen kasvattaminen monikulttuurisessa ympäristössä.Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Taija Kiesi-Talpiainen, rehtori, puhelin: 09 310 82481

taija.kiesi-talpiainen@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla-Maija Vähäsarja
perusopetuksen aluepäällikkö 4