Yhtymäkokoukset vuonna 2023, HUS-yhtymä

HEL 2023-002340
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 399 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.6.2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtavaa kaupunginasiamiestä Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtavaa kaupunginasiamiestä Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.6.2023.

Yhtymäkokousedustajaa kehotetaan hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 • Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022 esityksen mukaisesti
 • Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 esityksen mukaisesti
 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024 yhtymähallituksen esityksestä poiketen siten, että kehys on 2 236 235 000 euroa ja että yhtymäkokous päättää seuraavista valmistelua ohjaavista  periaatteista:
  • HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS-yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
  • HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
  • HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa .
 • HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti 
 • Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle esityksen mukaisesti
 • Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti
 • Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen esityksen mukaisesti
 • Sidonnaisuusilmoitukset esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024 esityksen mukaisesti
 • Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti

Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus katsoo lautakunnan tavoin, että talousarviokehys on niukka palveluiden laadun takaamisen näkökulmasta. Kaupunginhallitus yhtyy lautakunnan lausuntoon, jonka mukaan on jatkettava ponnekasta vaikutustyötä valtion suuntaan valtionrahoituksen kasvattamiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: päätösesityksen loppuun:

”Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus katsoo lautakunnan tavoin, että talousarviokehys on niukka palveluiden laadun takaamisen näkökulmasta. Kaupunginhallitus yhtyy lautakunnan lausuntoon, jonka mukaan on jatkettava ponnekasta vaikutustyötä valtion suuntaan valtionrahoituksen kasvattamiseksi.”

Kannattaja: Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtavaa kaupunginasiamiestä Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtavaa kaupunginasiamiestä Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.6.2023.

Yhtymäkokousedustajaa kehotetaan hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 • Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022 esityksen mukaisesti
 • Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 esityksen mukaisesti
 • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024 yhtymähallituksen esityksestä poiketen siten, että kehys on 2 236 235 000 euroa ja että yhtymäkokous päättää seuraavista valmistelua ohjaavista  periaatteista:
  • HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS-yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
  • HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
  • HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa .
 • HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti 
 • Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle esityksen mukaisesti
 • Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti
 • Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen esityksen mukaisesti
 • Sidonnaisuusilmoitukset esityksen mukaisesti
 • HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024 esityksen mukaisesti
 • Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti
Stäng

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 15.6.2023 (liite 1). Yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaupungin yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että HUS-yhtymän tilinpäätöksen vuoden 2022 osalta merkitään tiedoksi vuoden 2022 henkilöstökertomus (liite 3), hyväksytään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4), HUS-kuntayhtymän tulos 0 euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille ja HUS-yhtymän tulos - 93 082,11 euroa kirjataan HUS-yhtymän taseen oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastuskertomuksen osalta merkitään tiedoksi HUS-kuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 (liite 5), esitetään hyväksyttäväksi HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös (liite 4) ja HUS-kuntayhtymän tilivelvollisille esitetään vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus (liite 6) vuodelta 2022 merkitään kokouksessa tiedoksi.

HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2024 talousarvion kehyksen osalta, että talousarviovalmistelua jatketaan 2 253 073 000 euron kehyksen pohjalta. Lisäksi huomioitaisiin mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä. Talousarvion kehyksestä on pyydetty lausuntoa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalta. Lautakunta toteaa lausunnossaan (liite 7), että HUS-yhtymän talousarviokehyksen vuodelle 2024 tulisi olla 2 236 235 000 euroa. Samalla lautakunta toteaa, että budjetti on niukka HUSin eri tehtävien ja kertyneen palveluvelan näkökulmasta. Lautakunnan lausunnon mukaan Helsingin on jatkettava mahdollisimman ponnekasta vaikutustyötä valtion suuntaan valtionrahoituksen kasvattamiseksi.

HUSin kehyksen lähtötaso on arvioitu vuoden 2023 rahoituksen mukaisesti huomioiden lähtötilanteen alijäämäpaineet hyvinvointialueilla, HUSissa ja Helsingissä sekä rahoitukseen tehdyt muutokset. Raamituksessa on arvioitu toteumia vuodelle 2023 ja tätä kautta mallinnettu talouden tasapainon tilaa kehyksen laatimisen pohjaksi. HUSin osalta alijäämäpaineeseen on huomioitu palkankorotusten tulosbudjetin 2023 ylittävä vaikutus 48,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 tuottavuusohjelmasta 45,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 valtion rahoituksesta on vähennetty valtionvarainministeriön määrittelemät peruspalvelujen tehtävämuutosten laskennalliset kustannukset ja jaettu alueittainen rahoitus 2024 HUSin alueellisten rahoitusosuuksien mukaisesti. Tätä kautta HUSin kehykseksi vuodelle 2024 muodostuu yhteensä 2 236 235 000 euroa. Ehdotus eroaa HUSin hallituksen esityksestä 17 miljoonaa euroa (0,7 %).

Valtion rahoituslaskelmien keskeneräisyydestä johtuen HUS raamin laskentaan liittyy epävarmuuksia ja lopullinen rahoitus määräytyy, kun on olemassa lopullinen käsitys valtion kokonaisrahoituksesta syksyllä 2023.

Päätösesitys on lautakunnan lausunnon mukainen.

HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen

HUS-järjestämissopimusta (liite 8) esitetään HUS-yhtymän osalta hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa. Helsingin kaupungin osalta järjestämissopimus on hyväksytty valtuustossa 24.5.2023. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021) 11 § 3 momentin mukaisesti järjestämissopimus tulee voimaan, kun Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin ovat sen hyväksyneet.

HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että HUS-yhtymän investointisuunnitelman tarkentamisen osalta esitetään vuoden 2023 investointiohjelman tarkentamisen (liite 9) hyväksymistä, Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen toteutettavaksi hyväksymistä enimmäishintaan 37,5 milj. euroa, sekä Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön toteutettavaksi hyväksymistä. enimmäishintaan 34,2 milj. euroa.

Investointiohjelmaa toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti ja investointiohjelmaa ja -suunnitelmaa voidaan täydentää valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. Yhtymäkokous hyväksyi investointisuunnitelman ja -ohjelman 15.3.2023. Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että omavelkaisen takauksen myöntämisen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle osalta HUS-yhtymän omavelkaista takausta korotetaan Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän samansuuruisin osuuksin omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan yhdessä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle enintään 30 000 000 eurolla, yhteensä 60 000 000 euroon.

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei yhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä yhtymän omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista / järjestelyistä. Takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus annetaan siten, ettei yhtymän siihen perustuva takausvastuu takaussitoumuksen antohetkellä ylitä kiinteistöosakeyhtiön omistusosuutta vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista velvoitteista. Mahdolliset myöhemmät kiinteistöosakeyhtiön omistuksen muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi ilman takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Yhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa kiinteistöosakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta.

Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset lainanhoito- ja perimiskulut. Korotuksen jälkeen Kiinteistöosakeyhtiön Kuntarahoitus Oyj:n 120 milj. euron kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo voi olla samanaikaisesti enintään 120 milj. euroa.

Kiinteistöosakeyhtiölle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa 3. mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan, määrällisesti oman omistusosuutensa mukaisen päätöksen kiinteistöosakeyhtiön kuntayritystodistusohjelman korottamisesta ja omavelkaisesta takaamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti 24.5.2023, 120 §.

Yhtymäkokouksen päätöksellä valtuutetaan toimitusjohtaja laatimaan ja allekirjoittamaan päätöskohtien 1.-5. mukaisten takausjärjestelyjen edellyttämät asiakirjat.

Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä myönnetään ja että hänen tilalleen valitaan yhtymähallituksen varajäsen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi. Varajäsenen nimeää HUS-yhtymän perussopimuksen mukaisesti tässä tapauksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista ei esitetä etuuksien määrään vaikuttavia muutoksia, vaan teknisiä tarkennuksia etuuksien perusteisiin. Tarkennukset (liite 10) merkitään tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitukset

HUS-yhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset merkitään tiedoksi.

HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024

Tilivelvolliset tilikausille 2023-2024 nimetään liitteessä 11 esitetyllä tavalla.

Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä Syöpäkeskuksen matalan osan peruskorjauksenvaiheen 2 investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 12,2 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 12/2022 jälkeinen muutos.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 8a mukaan kaupunginhallitus päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä HUS-yhtymän toimielimiin, edustajan ja varaedustajan nimeämisestä HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin.

Stäng

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 369

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

13.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.