Valtuustoaloite, 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla

HEL 2023-002431
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 477 §

V 30.8.2023, Valtuutettu Maaret Castrénin aloite 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlasta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Maaret Castrén ja 24 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan, että kaupunki osallistuisi aktiivisesti järjestäjänä vuosittaisen 75-vuotiaiden itsenäisyyspäivän juhlan mahdollistamiseksi.

Ehdotettu juhla on kannatettava ja luontevimmin alan järjestöjen toimintakenttään kuuluva. 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhlan järjestämiseen osallistuvat järjestöt voisivat hakea tilaisuutta varten kaupungin taide- ja kulttuuriavustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä Helsingin vanhusneuvoston lausunnot (liite 2). Vanhusneuvosto korostaa lausunnossaan, että esitetyn kaltaisella juhlalla on positiivisia vaikutuksia ikääntyneille ja että tapahtumaa järjestettäessä tulee huomioida kaupungin kaksikielisyys ja muut kieliryhmät sekä toiminta- ja liikkumisesteiset. Esitys on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 06.06.2023 § 117

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Maaret Castrénin ja 24 muun valtuutetun 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlaa koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että kaupunki osallistuisi aktiivisesti järjestäjänä vuosittaisen 75-vuotiaiden itsenäisyyspäivän juhlan mahdollistamiseksi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää tärkeänä asiana, että Suomessa ja Helsingissä juhlitaan itsenäisyyspäivää eri tavoin. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää ehdotetun tyyppistä tilaisuutta kannatettavana, mutta ei näe mahdollisuutta toteuttaa sitä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämänä. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisestä. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella, ja tämä on eriytetty talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi kokonaisuudekseen.

Lainsäädäntö ja valtio-ohjaus määrittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen raamit. Rahoituksen tehtävä on varmistaa lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaaminen, minkä vuoksi aloitteessa ehdotetun tyyppistä tapahtumaa ei voida toteuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan puitteissa.

Asiasta on pyydetty lausunto myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää aloitetta alustavasti kannatettavana ja luontevimmin kansalaisyhteiskunnan ja alan järjestöjen toimintakenttään kuuluvana, ei ensisijaisesti kaupunkiorganisaation tuottamana tilaisuutena.

Mikäli 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhla järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen kesken, voi tilaisuuden kulttuuriohjelmaan hakea kaupungin taide- ja kulttuuriavustusta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kulttuuritapahtumat vahvistavat kaupunkilaisten hyvinvointia ja toimeliaisuutta, minkä vuoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta pitää tärkeänä, että iäkkäille kaupunkilaisille tarjotaan monipuolisesti erilaisia kulttuuritapahtumia."

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Minna Schalin, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 44569

minna.schalin@hel.fi

Soili Partanen, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

soili.partanen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2023 § 72

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää hyvänä asiana, että Suomessa ja Helsingissä juhlitaan itsenäisyyspäivää eri tavoin. Lautakunta pitää kuitenkin ehdotettua 75-vuotiaiden itsenäisyyspäivän juhlintaa luontevimmin kansalaisyhteiskunnan ja alan järjestöjen toimintakenttään kuuluvana, ei ensisijaisesti kaupunkiorganisaation tuottamana tilaisuutena.

Helsingin tapahtumasäätiö vastaa kaupungissa kaupunkitasoisista vuosittain toistuvista tapahtumista ja asian toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseksi on oltu yhteydessä tapahtumasäätiöön. Tapahtumasäätiön arvion mukaan esitys 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhlasta on kiinnostavana avaus, mutta säätiön omistajastrategian mukaisesti se keskittyy Helsingin elinvoimaa kasvattaviin tapahtumiin, jollaiseksi tämä ehdotuksen ei nähdä soveltuvan.

Kaupungin kulttuuripalvelujen tehtävänä ei ole täydentää tapahtumasäätiön roolia kaupungin vastuulla olevien tapahtumien järjestäjänä. Kaupungin kulttuuripalveluilla ei myöskään ole sen tyyppistä tuotanto-organisaatiota, joka pystyisi vastaamaan ehdotetun kaltaisen tapahtuman toteuttamisesta vuosittain kaupungin omana palvelutuotantona.

Myös sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan (sotepe) valmistelija toteaa, että ehdotetun tyyppisenä - sinänsä kannattavan palvelun toteuttamisessa kannattaisi hyödyntää järjestöyhteistyön mahdollisuuksia. Sotepe-lautakunnan linjauksen mukaan toimiala keskittyy lakisääteisten sotepe-palvelujen järjestämiseen. Tästä näkökulmasta aloitteessa ehdotetun tyyppistä tapahtumaa ei voitaisi toteuttaa sotepe-toimialan puitteissa.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 21.12.2021 hyväksymässä Helsingin kulttuuripalvelujen palvelustrategiassa on tarkasteltu eri tapoja, joilla kaupungissa tuotetaan kulttuuripalveluja ja jaoteltu tavat viiteen eri kategoriaan: kaupungin omaan palvelutuotantoon, kaupungin ostamaan palveluun, kaupungin ja palvelun tuottajien yhteistyöhön, palvelun tuottajien avustamiseen sekä markkinaehtoiseen tai vapaan kansalaistoiminnan tuottamaan palveluun. Erilaisia tapahtumia suunniteltaessa onkin oleellista miettiä kaupungin tapahtumien kokonaisuutta ja sitä, minkälainen tuottamisen tapa sopii tapahtuman luonteeseen.

Edellisen perusteella kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhla voisi olla toteutettavissa järjestöyhteistyön keinoin. Mikäli 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhla järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen kesken, voi tilaisuuden kulttuuriohjelmaan hakea kaupungin taide- ja kulttuuriavustusta.

Järjestöille suositellaankin tutustumista taide- ja kulttuuriavustusten arviointiperusteisiin. Taide- ja kulttuuriavustukset on tarkoitettu Helsingissä tapahtuvaan yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Avustuksia ei myönnetä suljettuihin tilaisuuksiin, mutta erityiskohderyhmien kohdalla voidaan harkita avustusta myös vain rajatulle joukolle avointa toimintaa.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas
Lisätiedot

Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 310 70137

ulla.laurio@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi