Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Viiskulma

HEL 2023-002710
Ärendet har nyare handläggningar
§ 48

Virheellisesi maksetun palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Viiskulma

Ledande överläkare

Päätös

Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti, että terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksettu palkka ajalta 1.-31.5.2021 vähennetään hänen palkkasaatavansa summasta 589,62 euroa 1.5.-31.5.2021 siten, että palkkasaatava on 497,45 euroa.

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

HL 51 §:n perusteella korjattu lain nimi, KK 26.4.2023

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

Terveyskeskuslääkäri ********** on maksettu liikaa palkkaa 1.-31.5.2021 yhteensä 92,17 euroa.

Terveysaseman lääkäreille maksettiin toukokuussa 2021 kompensaatiokorvausta Apotin käyttöönottoon liittyvästä suoritteiden laskusta johtuen. Palkanlaskennassa kompensaatiokorvauksen laskemisessa on ollut virheellisyyksiä työssäolopäivissä, osa-aikaisuuden tai ennakkokompensaationa maksetun maksun huomioon ottamisessa.

Terveyskeskuslääkäri ********** ei ole maksettu kaikkia suoritteita 1.-31.5.2021. Työntekijän esittämän palkanmaksukuitin ja Apotista tehdyn palkkioraporttiajon perusteella todetaan, että työntekijälle on jäänyt suoritteita maksamatta 589,62 euroa.

8.12.2022 pidettiin takaisinperintää koskeva kuulemistilaisuus, jossa terveyskeskuslääkäri ********** kertoi, että toukokuun 2021 palkoissa on ollut epäselvyyttä ja suoritteita on puuttunut. Hän on toistuvasti yrittänyt selvittää asiaa palkkahallinnon kanssa kesällä ja alkusyksystä 2021.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetuin lain (2003/304) 56 §:n 1 momentin mukaan aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä voidaan suorittaa myös siten, että perittävä määrä vähennetään seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta. On katsottu kohtuulliseksi, että takaisinperittävä summa kohdistetaan maksettaviin palkkasaataviin. Terveyskeskuslääkäri ********** liikaa maksettu palkka ajalta 1.-31.5.2021 vähennetään näin ollen hänen ajalla 1.-31.5.2021 maksamattomien suoritteiden summasta 589,62 euroa. Jäljelle jäävä palkkasaatava on siten 497,45 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 1.1.2023 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

HL 51 §:n perusteella korjattu delegointipäätöksen päätöspäivä, KK 26.4.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

Detta beslut publicerades 03.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Beslutsfattare

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri