Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankesuunnitelma, korjaushanke, Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-002790
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Pitäjänmäen peruskoulun korjaukset -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Lokalchef

Päätös

Tilat-palvelun tilapäällikkö päätti hyväksyä 03.11.2022 päivätyn, osoitteeseen Viinenkuja 6, laaditun Pitäjänmäen peruskoulun salaojien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että korjaushankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 560 000 euroa marraskuun 2022 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tarpeellisuus ja sisältö

Pitäjänmäen peruskoulu osoitteessa Viinenkuja 6 on valmistunut v. 1991. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki.

Pitäjänmäen peruskoulu tarvitaan pysyvänä palveluverkon osana. Rakennukseen on suunnitteilla perusparannus ja laajennus v. 2025-27.

Kohteessa teetettyjen kunto- ja radontutkimusten mukaan kohteessa on mm. raja-arvot ylittäviä radonarvoja sekä puutteita kohteen salaojissa ja pintavesien ohjauksessa. Nämä korjaustarpeet eivät voi odottaa tulevaa perusparannusta, vaan vaativat välittömiä korjaustoimenpiteitä toiminnan turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi ja kiinteistön arvon säilyttämiseksi.

Hankkeessa esitetyt korjaustoimenpiteet ovat tutkimusraporttien mukaisia.

Hankkeen kustannukset

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 5/2021 RI 102,7; THI 184,7 ovat arvonlisäverottomana 560 000 euroa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2024 alusta lukien.

Lausunnot

Lausuntoja ei tarvita.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.

Hankeen toteutustapa ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

Hanke on toteutettu 07/2021 - 09/2022. Hankesuunnitelma on tehty jälkikäteen, koska alkuperäinen kustannusarvio alitti hankesuunnitelmarajan 0,5 M € ja lopulliset kustannukset selvisivät vasta työn valmistuttua.

Detta beslut publicerades 23.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö