Aukioloajat, vammaistyön toimipisteet, tilapäiset sulkemiset kesällä 2023

HEL 2023-002955
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Vammaistyön toimipisteiden rajoitettu toiminta kesällä 2023

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisten työ- ja päivätoiminnan alla mainitut toimipisteet pidetään kesällä 2023 tilapäisesti suljettuna ajalla 3.7.–30.7.2023:

Cäpsän toimipiste

Haavikon valmennuspiste

Töölön toimipiste

Vallilan toimipiste

Vammaistyön Virtuaaliset palvelut

Treklangens Servicepunkt

Octavens Verksamhetscenter

Toimintakeskus Kalasatama

Toimintakeskus Landbo

Toimintakeskus Pasila

Toimintakeskus Polku

Toimintakeskus Sofianlehto

Toimintakeskus Tanhua

Tarvittaessa asiakkaille järjestetään toimintaa toimintakeskus Kalasataman toimitiloissa.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että Kehitysvammapoliklinikka osoitteessa Sofianlehdonkatu 8, A-rakennus, pidetään suljettuna ajalla 3.7.-30.7.2023. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan peruspalveluihin.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 21.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43155

pauliina.vahapesola@hel.fi

Susanna Wolkoff, kehitysvammapoliklinikan päällikkö, puhelin: 09 310 21537

susanna.wolkoff@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja