Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-22-23

HEL 2023-003051
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-22-23

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sijoitetun sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikaisen (1.3.2023-31.12.2024) virkasuhteisen tehtävän.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 25.1.-8.2.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan (kasvu ja hyvinvointi) tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tehtävään kuuluu varhaiskasvatuksen kentällä tapahtuvan koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä muut opetukseen liittyvät tehtävät sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä ja luettiin eduksi kehittämisosaaminen ja verkostotyö sekä työelämäosaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ja soveltuvia hakijoita, niin tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 06.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3