Valtuustoaloite, sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttaminen

HEL 2023-003075
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 617 §

V 1.11.2023, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kaupungin edellyttävän, että myös Helen/Liikennevirta Oy:n latauspalveluissa ja latausasemissa on mahdollisuus vapaasti kilpailuttaa ja valita latauspalveluoperaattori.

Helsingin kaupunki kilpailuttaa yleisille alueilleen sijoitettavat sähköautojen latauspaikat ja vuokraa avoimen kilpailutuksen perusteella katutilaa lataustoimintaa varten sekä myöntää tarvittavat luvat latauslaitteiden sijoittamiselle. Kaupunki ei osallistu latausasemien toteuttamiseen muulla tavoin.

Kilpailutetut latausasemat ovat kaikkien käytettävissä, sillä operaattorien on edellytetty tarjoavan kertamaksumahdollisuutta. Yleisillä katualueilla sijaitsevat latausasemat on vuokrattu määräajaksi, jonka jälkeen ne kilpailutetaan uudelleen. Tulevien kilpailutusten osalta selvitetään mahdollisuutta monipuolistaa palvelutarjoajien valintaa, esimerkiksi pilkkomalla kilpailutusta pienempiin osiin.

Latauksen hinnoittelun sekavuutta korjaa Euroopan unionissa valmisteltu AFIR-asetus, joka tulee sovellettavaksi Suomessa muutaman vuoden kuluttua.

Helsingissä sijaitsevista kaikista latausasemista noin 10 % on julkisia latausasemia. Näiden lisäksi kaupungissa on yksityisiä ja puolijulkisia latausasemia. Julkiset latausasemat voivat täyttää vain osan sähköautojen latauksen kokonaistarpeesta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.10.2023 § 602

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.05.2023 § 251

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa edellytetään, että myös Helen/Liikennevirta Oy:n latauspalveluissa ja latauslaitteissa on mahdollisuus vapaasti kilpailuttaa ja valita latauspalveluoperaattori.

Helsingissä kilpailutetaan yleisille alueille sijoitettavat sähköautojen latauspaikat ja kilpailutukseen voi osallistua markkinoilla toimivat latauspalvelua tarjoavat yritykset. Kaupunkiympäristön toimiala ei voi määrittää vapailla markkinoilla toimivien osakeyhtiöiden kolmansille osapuolille tarjottavien palveluiden sisältöä. Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen (HEL 2014-015106 T 00 00 02) mukaisesti kaupunki myötävaikuttaa julkisten latausasemien syntymiseen yleisille alueille kaupalliselta pohjalta.

Kaupunki edistää julkisten latausasemien toteutumista laatimansa latausasemien yleissuunnitelman avulla.

Tällöin kaupunki vuokraa toimijoille kaikille avoimen kilpailutuksen perusteella katutilaa lataustoimintaa varten ja myöntää tarvittavat luvat latauslaitteiden sijoittamiseen kaupungin omistamille yleisille alueille. Kaupunki ei osallistu latausasemien, eikä niihin liittyvien investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin.

Toimiala kilpailuttaa operaattorit ja kilpailutus perustuu lataustoimintaan varattujen pysäköintiruutujen vuokrahintaan. Ihan alkuvaiheen kokeiluja lukuun ottamatta Helsingin kaupunki on kilpailuttanut yleiset sähköautojen latausasemansa. Nämä latausasemat ovat kaikkien käytettävissä, sillä operaattorien on edellytetty tarjoavan kertamaksumahdollisuutta. Nämä yleisillä katualueilla sijaitsevat latausasemat on vuokrattu määräajaksi, jonka jälkeen ne kilpailutetaan avoimesti uudestaan.

Kaupunkiympäristön toimialan seuraavissa yleisille katualuilla olevien sähköautojen latausasemien kilpailutuksien valmistelussa tutkitaan mahdollisuuksia monipuolistaa palvelutarjoajien valintaa, esimerkiksi pilkkomalla kilpailutusta pienempiin osiin. Sähköautojen latausasemien investointikustannukset ovat suuret ja nämä investointikustannukset on operaattorin katettava sähkön myynnillä kyseisellä asemalla.

Kuluttajan kannalta yksi suurimpia ongelmia on latauksen hinnoittelun sekavuus. Tähän asiaan on tulossa korjaus, kun Euroopan unionissa valmisteltu ns. AFIR-asetus tulee sovellettavaksi myös Suomessa muutaman vuoden päästä. Markkinoilla on myös erilaisia järjestelyitä, joilla yksittäisen kuluttajan maksama hinta latauksesta vaihtelee saman palveluntarjoajan asemilla.

Helsingissä sijaitsevista kaikista latausasemista noin 10 % on julkisia latausasemia. Näiden lisäksi kaupungissa on yksityisiä ja puolijulkisia latausasemia. Julkiset latausasemat voivat täyttää vain osan sähköautojen latauksen kokonaistarpeesta.

Yksityiset ja puolijulkiset toimijat kuten kiinteistöt, kauppakeskukset, toimitilat tai taloyhtiöt voivat myös kilpailuttaa omat operaattorinsa ja siten valita itselleen sopivimman palvelun tarjoajan.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petri Arponen, projektinjohtaja: 310 38955

petri.arponen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi