Kokoonpanon muutos, liittyminen Ruotsalainen kansanpuolueen valtuustoryhmään

HEL 2023-003217
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 65 §

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att ersättaren Oona Hagman ansluter sig till Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp och gruppens meddelande om godkännande.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkännande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 18.1.2023 lämnats en anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp och 19.1.2023 ett skriftligt godkännande av gruppen.

Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, telefon: 09 310 36067

sanna.selkiaho@hel.fi

Bilagor

1. Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä 18.1.2023
2. Hyväksymisilmoitus 19.1.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.