Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2023

HEL 2023-003520
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 79 §

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry:n oikaisuvaatimus päätökseen 13.4.2023, § 7

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 13.4.2023, § 7: Toiminta-avustukset vuodelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry (myöhemmin HAC ry) hakee 15.5.2023 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua toiminta-avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimuksessa HAC ry kirjoittaa, että avustuspäätökseen on kirjattu virheellisesti 92 aikuis- ja 310 junioriaktiiviharrastajaa. HAC ry toteaa, että seuran jäsenmäärä on 192 aikuis- ja 580 junioriharrastajaa ja että toiminta-avustus tulisi arvioida uudelleen tämän jäsenmäärän mukaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 21.4.2023 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Päätös palautui postinjakelussa tapahtuneen virheen vuoksi liikuntapalvelulle postin kommentilla ”muuttanut”, jonka jälkeen Helsinki Athletics Cheerleaders ry:lle on laitettu tieto asiasta sähköpostilla 15.5. Seura teki välittömästi tämän jälkeen oikaisuvaatimuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2023 liikunnan avustusten tarkoista myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 6.10.2022, § 22. Toiminta-avustus on liikuntaseurojen liikuntatoimintaan suunnattu yleisavustusluonteinen avustus.

Toiminta-avustuksen laskennassa huomioidaan avustuskriteerien mukaisesti helsinkiläisten aktiiviharrastajien (juniorit ja aikuiset) määrä. HAC ry on ilmoittanut toiminta-avustushakemuksessa, että seurassa on 92 helsinkiläistä aikuis- ja 310 helsinkiläistä junioriaktiiviharrastajaa. Tämä seuran avustushakemuksessa antama tieto on huomioitu toiminta-avustuksen laskennassa. Seuran kokonaisharrastajamäärä ei vaikuta toiminta-avustuksen suuruuteen, vaan laskennassa huomioidaan kaikkien seurojen osalta vain helsinkiläiset harrastajat.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen hakijan tulee hakemuksessa ja sen liitteissä esittää oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka tarvitaan avustuksen myöntämisestä päättämiseksi. Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Toiminta-avustuksen hakemisesta ja avustushakemuksessa vaadituista tiedoista viestittiin seuroille avustusten www-sivuilla sekä suoraan sähköpostitse (hakuohje 2023). Lisäksi seuroille järjestettiin avustusinfoja 13.10.2022 sekä 9.1. ja 12.1.2023. Toiminta-avustusta haettiin 15.2.2023 mennessä.

Vuonna 2023 HAC ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 8 357 euroa. Lisäksi seuralle myönnettiin tilankäyttöavustusta 82 629 euroa.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 13.04.2023 § 7

Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Mer information fås av

Ritva Oljakka, suunnittelija, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 15.5.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.