Helsingin kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset

HEL 2023-003722
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 687 §

Helsingin kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat investointipäällikkö Ville Vastamäki ja yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mia Haglundin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat Helsingin kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset.

Stäng

Taustaa

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 § 400 Helsingin kaupungin toimitilastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-alueet toteutettavaksi. Helsingin kaupungin rakennuksiin ja tiloihin liittyvien omistajapoliittisten linjausten laatiminen on yksi toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelman mukaisista tehtävistä.

Toimenpidesuunnitelman mukaisesti tarkoituksena on ollut laatia kriteerit siitä, millä perusteella tilatarpeet toteutetaan omaan omistukseen, millä perusteilla ensisijaisena vaihtoehtona on vuokraus ja miten näissä molemmissa tapauksissa ylläpito, kulunvalvonta, lukitus ja turvallisuus järjestetään. Kriteerien on tullut sisällyttää myös periaatteet omistamisen tavalle (suora/yhtiömuotoinen). Lisäksi tehtävänä on ollut määritellä omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet ja täsmentää arvoihin perustuvat vaatimukset pitkäaikaisille sopimuskumppaneille.

Rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset

Rakennuksiin ja tiloihin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset ovat osa kaupungin rakennusten ja tilojen ohjauskokonaisuutta. Toimitilastrategian ja sen toimenpidesuunnitelman mukaisesti laaditut linjaukset koskevat muun muassa tilojen ylläpitoa ja käyttöä, uusien tilojen hankkimista, rakentamisohjelman laatimista, tiloista luopumista ja niiden väliaikaiskäyttöä, väistötilojen järjestämistä, tuottotavoitetta ja ulosvuokrattavien tilojen vuokrausperiaatteita.

Omistajapoliittisten linjausten mukaan kaupungin dynaamisesti päivittyvä palveluverkkosuunnitelma toimii lähtökohtana rakentamisohjelman laatimiselle sekä kaupungin rakennusten ja tilojen tuottamiselle, jossa korostuvat oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus ja koko tilakannan elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus.

Tilojen ylläpitoa koskevien linjausten osalta keskeistä on, että jatkossa ylläpitovastuu on aina tilojen omistajalla lukuunottamatta elinkaarimallilla toteutettavia hankkeita, joissa rakennusten ylläpitovastuu on ulkoistettu palveluntuottajalle. Kaikki kaupungin omistuksessa olevat tilat pidetään käyttökelpoisina ja tilojen käyttötarkoituksen mahdollistamassa käytössä, lukuun ottamatta purettavaksi suunniteltuja rakennuksia.

Uusien tilojen hankkimista koskevilla linjauksilla toimintaa ohjataan suuntaan, jossa kaupungin tilatarve ratkaistaan ensisijaisesti olemassa olevissa rakennuksissa ja tiloissa ja vasta toissijaisesti tilatarpeen ratkaisemiseksi käynnistetään uusien tilojen rakentaminen tai laajennus-/perusparannushanke.

Tilatarpeet toteutetaan kaupungin omaan omistukseen silloin, kun kyseessä ovat sellaiset lakisääteisten palveluiden tuottamiseen tarvittavat rakennukset, joiden katsotaan toimivan kulloinkin voimassa olevan palveluverkon pitkäaikaisena runkona ja joiden toteuttamiselle ei ole olemassa muuta kaupungin kokonaisedun varmistavaa toteutustapaa.

Palvelutarpeen edellyttämät tilat voidaan hankkia myös vuokraamalla olemassa olevia tiloja tai kaupunkia varten rakennettavia uusia tiloja, mikäli kaupungin tilatarpeen toteuttamiseksi ei ole mahdollista osoittaa kaupungin tai kaupungin tytäryhteisön omistuksessa olevia tiloja, alueella olevien tilojen perusparantaminen tai uudisrakennushankkeen toteuttaminen ei ole kokonaistaloudellisesti tai tiedossa olevan tilatarpeen keston perusteella perusteltua, eikä palveluverkon edellyttämään sijaintiin ole mahdollista kaavoittaa uusia kaupungin Y-tontteja ja siten toteuttaa uudisrakennushanketta.

Kulunvalvonnan, tilojen lukituksen ja turvallisuusasioiden järjestämisen yksityiskohdista sovitaan kaupunkiympäristön toimialan ja muiden toimialojen välisissä yhteistyöasiakirjoissa.

Tilojen vajaakäyttöä vähennetään muun muassa tehostamalla niiden tilojen luopumisprosessia, joita ei ole toimitilastrategiassa linjattu kaupungin omistettaviksi. Tällä pyritään parantamaan toiminnan kannalta tarpeellisten tilojen ylläpidon resurssitehokkuutta. Lisäksi vajaakäyttöä vähennetään mahdollistamalla vajaakäyttöiseksi jäävien ja luovuttavaksi päätettyjen tilojen väliaikaiskäyttö linjauksissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kaupungin omistuksessa oleva tilakanta

Vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä on kaupungin vuokravastuina raportoitu yhteensä noin 547 milj. euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä vuokravastuita oli yhteensä noin 548,6 milj. euroa.

Rakennusten tasearvo vuoden 2022 viimeisenä päivänä oli 1 753 milj. euroa ja rakennuksiin tehdyt investoinnit olivat vuonna 2022 yhteensä 221 milj. euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä rakennusten tasearvo oli vuoden viimeisenä päivänä 1 889,2 milj. euroa ja investoinnit 255,6 milj. euroa.

Tilat hallintamuodon mukaan v. 2022: milj. htm2
Omistetut 2,41
Osaketilat  0,12
Ulkoa vuokratut tilat 0,37
Yhteensä 2,9
   
Tilat toimialan mukaan v. 2022 milj. htm2
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 1,16
Kaupunginkanslia 0,05
Kaupunkiympäristön toimiala 0,03
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 0,34
Rakentamispalvelu Stara 0,08
Sosiaali- ja terveystoimiala 0,46
Pelastuslaitos 0,09
Taloushallintopalvelu -liikelaitos 0,01
Ulkopuolisille vuokrattu tilakanta 0,38
Kaikki yhteensä 2,61
   
Tyhjät tilat 0,35
josta vapaana ja vuokrattavissa oleva tilakanta 0,1
   
Tunnuslukuja 2022  
Oman kannan tekninen arvo 7562 milj. €
Keskimääräinen kuntoluokka 70,00 %
Vajaakäyttöaste, KTI 3,76 %
Ylläpitokustannukset vuositasolla 107 milj. €
Talonrakennusinvestoinnit 221 milj. €
Vuokravastuut 547 milj. €
Rakennusten tasearvo 1753 milj. €

 

Lopuksi

Kaupunginkanslia on vastannut rakennuksiin ja tiloihin liittyvien linjausten valmistelusta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun kanssa. Linjaukset on laadittu yhteistyössä muiden toimialojen tilapalveluiden kanssa. Linjausten valmistelua on ohjattu kaupungin tilahankkeiden hankeohjausryhmässä ja ne on käsitelty toimitilastrategian toimeenpanon ohjausryhmässä.

Omistajapoliittisten linjausten lisäksi kaupunginhallitukselle on valmisteltu osana kaupungin rakennusten ja tilojen ohjauskokonaisuutta päivitetyt tilahankkeiden käsittelyohjeet, jotka esitellään omana asianaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi