Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sairaansijojen muutos, kolmen sairaansijan lisääminen, päihdekuntoutusyksikkö Luoto

HEL 2023-003769
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Kolmen sairaansijan lisääminen päihdekuntoutusyksikkö Luotoon 1.4.2023 alkaen

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti perustaa kolme sairaansijaa (palvelumuoto 376, päihdehoito, laitos) psykiatria- ja päihdepalvelujen päihdekuntoutusyksikkö Luotoon päihdeasiakkaiden lääkinnälliseen kuntoutukseen 1.4.2023 alkaen.

Päätöksen perustelut

Päihdekuntoutus Luodossa toteutetaan sosiaalihuoltolain 24a§ ja 22§ mukaista sosiaalista kuntoutusta ympärivuorokautisena laitospalveluna. Luodossa on 29 asiakaspaikkaa, joista yhdeksän naisten yhteisö Kaislassa, kahdeksan miesten yhteisö Kummelissa ja kaksitoista sekayhteisö Mainingissa. Asiakkaat ohjatuvat sosiaaliseen kuntoutukseen pääosin päihdepoliklinikoiden kautta. Yleensä kuntoutusta edeltää vieroitushoitojakso Laakson alkoholivieroituksessa (4–7 päivää) tai Auroran huumevieroituksessa (1–2 viikkoa). Päihdekuntoutus Luodon kuntoutusjaksojen kesto on kuusi viikkoa tai yksilöllisen tarpeen mukaan räätälöity jakso.

Osalle asiakkaista on tarve järjestää ympärivuorokautinen lääkinnällisen kuntoutuksen hoitojakso ennen ympärivuorokautisen sosiaalisen kuntoutuksen aloittamista. Näillä asiakkailla ei ole enää varsinaista laitosvieroitushoidon tarvetta Laakson tai Auroran vieroitushoito-osastoilla, mutta ei vielä edellytyksiä aloittaa kuntoutusyhteisö Luodon sosiaalisen kuntoutuksen ohjelmaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen hoitojaksolla varmistetaan toipumisen alkuvaiheessa olevan asiakkaan hoito- ja kuntoutusjatkumon saumattomuus Laakson ja Auroran ympärivuorokautisesta vieroituksesta sosiaaliseen kuntoutukseen.

Päihdekuntoutus Luotoon perustetaan 1.4.2023 alkaen kolme terveydenhuollon rekisteriin kuuluvaa sairaansijaa (palvelumuoto 376, päihdehoito, laitos). Perustettavilla sairaansijoilla annetaan lyhytaikaista ympärivuorokautista lääkinnällistä kuntoutusta ennen asiakkaan siirtymistä ympärivuorokautiseen sosiaaliseen kuntoutukseen. Päihdekuntoutus Luodon tilat mahdollistavat sairaansijojen perustamisen nykyisiin tiloihin. Muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia ja se toteutetaan annettujen määrärahojen ja olemassa olevien henkilöstöresurssien puitteissa.

1.1.2023 voimaan tulleen terveydenhuoltolain 28§ mukaan hyvinvointialue velvoitetaan järjestämään asukkaiden päihde- ja riippuvuushäiriöiden hoito ja kuntoutus monimuotoisina palveluina, jotka muodostavat toimivan kokonaisuuden muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Terveydenhuoltolain 29§ mukaan hyvinvointialue vastaa potilaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta silloin, kun se ei kuulu Kansaneläkelaitoksen tehtäviin.

Muutoksella parannetaan asiakkaiden hoitoon ja kuntoutukseen pääsyä, varmistetaan kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, hoito- ja kuntoutusjatkumojen saumattomuutta sekä vastataan uuden päihde- ja mielenterveyslainsäädännön velvoitteisiin.

Helsingin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 20.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja