Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Päätös pysäköinnin mobiilimaksamista koskevien sopimusten allekirjoittamisesta, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-003773
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Viranhaltijapäätös pysäköinninmobiilimaksamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti allekirjoittaa sopimuksen Flowbird AB Sverigen kanssa pysäköinnin mobiilimaksupalvelun tuottamisesta seuraavalle viisivuotis sopimuskaudelle.

Päätöksen perustelut

Pysäköinnin maksaminen matkapuhelimella on ollut mahdollista Helsingissä vuodesta 2002 lähtien. Palvelu on tuotettu avoimen rajapinnan mallilla 1.1.2017 alkaen niin, että Helsingin kaupungin pysäköintimaksuja on voinut välittää toimijat, jotka ovat täyttäneet palvelulle määritellyt vaatimukset ja läpäisseet auditoinnin ja tällä mallilla on tarkoitus jatkaa edelleen.

Avoimen rajapinnan mallissa kaupunki saa pysäköintimaksutulot täysimääräisinä. Palvelun tuottajat saavat oman rahoituksen loppukäyttäjiltä perityllä palvelumaksulla.

Valmisteltaessa uusia sopimuksia, palveluntarjoajien järjestelmille
suoritetaan tietosuojan vaikutusten arviointi. Uudet sopimukset ovat voimassa sopimuksen allekirjoittamisesta viisivuotissopimuskauden.

Helsingin pitkän tähtäimen tavoitteena on, että pysäköinnin lippuautomaateista voitaisiin luopua kokonaan ja siirtyä mobiilipalveluilla maksamiseen.

Helsingin kaupunginhallituksen 17.2.2014 § 221 hyväksymässä Helsingin ensimmäisessä pysäköintipolitiikassa oli kärkitoimenpiteenä mobiili- ja internetpalvelut, johon sisältyy siirtyminen mobiilipalveluilla maksamiseen.

Helsingin pysäköinnin maksamisen kehittämisestä 2016–2020 kaupunginhallituksessa 25.4.2016 päätettyjen periaatteiden mukaan maksuautomaattien määrää vähennetään mobiilimaksamisen yleistymisen myötä.

Kaupunginhallituksessa 24.10.2022 § 702 ohjeellisesti noudatettavaksi hyväksytyn Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 mukaan pysäköinnin maksamista kehitetään aikaisempien linjausten mukaan mobiilimaksamisen suuntaan.

Detta beslut publicerades 12.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pauliina Sundqvist, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38863

pauliina.sundqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja